Ogłoszenie o konkursie ofert

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, działając na podstawie przepisu  art. 26  i 27 Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r,  o działalności leczniczej (Dz. U z  2020 roku poz. 295 z późniejszymi zmianami)

 OGŁASZA KONKURS
OFERT

na udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w zakresie następujących badań
diagnostycznych:

1.      BADANIA  LABORATORYJNE
2.      BADANIA  DENSYTOMETRYCZNE
3.      RTG
4.      USG

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie Zakładu przy ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.00 w dniach 17.08.2023 roku do 29.08.2023 roku lub można je pobrać ze strony internetowej www.paliatywna.suwalki.pl

Oferty należy składać w sekretariacie SPZOP przy ul. Szpitalnej 54 w Suwałkach na formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego Zamówienie do dnia 29 sierpnia 2023 roku do godz. 12:30 w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych. Nie otwierać przed 29 sierpnia 2023 przed godziną 13:00”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Umowy na świadczenie usług zawarte zostaną na okres od 01.09.2023 roku do 31.08.2026 roku.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Kryterium oceny ofert – 100 % cena

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Suwałki, dnia 17.08.2023 r.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna.doc
2. Ogłoszenie o konkursie.docx
3. Badania RTG USG_i_densytometryczne.doc
4. Badania laboratoryjne.doc
5. Wzór umowy o wykonanie badań diagnostycznych
6. Roztrzygnięcie_konkursu.doc

(Dodano 31.08.2023 r.)