Skip to content

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

Wyłączenia

 • – Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
 • – Niektóre filmy nie posiadają napisów.
 • – Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Pobierz Raport o stanie zapewniania dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Wasilewska.
 • E-mail: pwasilewska@paliatywna-suwalki.home.pl
 • Telefon: 87 567 69 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach
 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 54
 • E-mail: spzop@list.pl
 • Telefon: 87 567 69 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II  mieści się przy ul. Szpitalnej 54  w Suwałkach.
 2. Do budynku prowadzi jeden wjazd  od ul. Szpitalnej.
 3. Funkcjonują dwa wejścia: A i B.
 4. Wejście A jest wejściem prowadzącym do administracji oraz komórek organizacyjnych zajmujących się domowa opieką nad pacjentami,
 5. Wejście B jest wejściem prowadzącym do wszystkich oddziałów stacjonarnych.
 6. Do obu wejść prowadzą  schody składające się z  2 stopni. Każde wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 7. Budynek nie posiada recepcji.
 8. Budynek jest parterowy bez schodów i wind, w całości dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.
 9. Toalety dla osób niepełnosprawnych mieszczą się  na wewnętrznych  korytarzach na lewo od wejścia  A i wejścia B.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji głosowych.
 11. Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowa dla osób niepełnosprawnych.
 12. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 13. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  umożliwia osobom głuchym lub słabo słyszącym korzystanie z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do sekretariatu zakładu 875676910.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Kompatybilność

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (druk powiększony),
 • wysoki kontrast
 • odcienie szarości
 • negatyw
 • podkreślanie linków

Inne informacje i oświadczenia

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Szpitalna 54
16-400 Suwałki
telefon 87-567-69-10
fax 87-567-69-10
e-mail: spzop@list.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach oddział w Augustowie
ul. Rosiczkowa 2
16-300 Augustów
telefon 504 09 77 02

Dane rejestrowe

REGON: 790376383
NIP: 844-18-53-279
Nr rejestru KRS: 0000014752
w Rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Nr konta bankowego: BS Rutka Tartak

53 93670007 0010001590140001

 

Logo

Organy zakładu

Dyrektor:
Irena Mickiewicz

Przewodniczący Rady Społecznej:
Magda Grygoruk

Inspektor Ochrony Danych

Bogusław Kijewski
telefon 601 391 460
e-mail mediasystem@post.pl

Skip to content