Data zgłoszenia przetargu 2019-10-23

Nazwa przetargu i opis

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0069/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia”.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Zapytanie ofertowe.pdf

3. Formularz ofertowy

4. Odpowiedzi na pytania

5. Sprostowanie do odpowiedzi na pytania

(dodano: 28.10.2019 r.)

6. Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 06.11.2019 r.)

Status ogłoszony