Data zgłoszenia przetargu 2020-08-03

Nazwa przetargu i opis

ZAPYTANIE OFERTOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :
Transport sanitarny chorych noszowanych i nienoszowanych na terenie powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego w szczególności:
* transport pacjentów na badania
* transport pacjentów do szpitala
* transport pacjentów do domu
Termin realizacji zamówienia: 3 lata od dnia podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert – cena 100. %
Proszę o podanie ceny transportu chorych za 1 km.
– cena za 1 km transportu pacjentów noszowanych –          netto………………….brutto………….
– cena za 1 km tranasportu  pacjentów nienoszowanych  –  netto…………………brutto…………………

Uwagi :
Do oferty prosimy o załączenie

– Dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed składaniem ofert. 

– Kopię polisy OC potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

– Oświadczenie o spełnianiu  warunków określonych w Ustawie z dnia 05.01.2011, o kierujących pojazdami (Dz.U. 2020 poz.1268 z późn. zmianami )

– Oświadczenie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,

– Oświadczenie o spełnianiu wszelkich wymogów prawnych uprawniających do wykonywania  działalności w określonym przez ofertę zakresie.

 – Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2019 r. poz 1373).

– Jeżeli oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.
Na odpowiedź oczekujemy do dnia 20 sierpnia  2020 r. do godziny 15.00

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Załączniki:

1.Wybór oferty

Status ogłoszony