Ogłoszenie o konkursie ofert
Z dnia 05.05.2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U.  z 2022 r. poz. 633 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285 z późn.zmianami)

w zakresie  następujących usług medycznych :

Świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich w Opiece Domowej nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta w powiatach: Suwalskim, Białostockim, Łomżyńskim, Sokólskim, Augustowskim,

1.Wymagania niezbędne :  roczne doświadczenie zawodowe oraz ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub opieki paliatywnej, lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie,  lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów,

 

2.Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem ( prawo  

    wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby

    wykonującej zawód medyczny),

b) oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania

     zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania

     zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

c) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia

    konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem

d)  oświadczenie o zaszczepieniu przeciwko Covid-19, zgodnie z załączonym wzorem,

e) oferta na świadczenia medyczne

3.Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2022 poz. 633 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

4. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  Zakładu –  ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w godz. 8.00 – 15.35 oraz na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

5.Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty  powinny być składane  w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie  kompleksowych usług pielęgniarskich z dnia 05.05.2022”

Termin składania ofert upływa w dniu  25.05.2022 r. do   godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data  wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

6.Termin rozstrzygnięcia postępowania konkursowego:

Rozstrzygnięcie postępowania  nastąpi  do dnia  26.05.2022 r.

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

1.Wzór oferty
2. Oświadczenie

3. Oświadczenie o szczepieniu
4. Klauzula informacyjna