Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 08.02.2024 r. w sprawie
udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Paliatywnej im. Jana Pawła I Iw Suwałkach

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 658 z późn. zm.)

 

                                                        OGŁASZA KONKURS OFERT

 

na

udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki  w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla
Wentylowanych Mechanicznie, Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, Hospicjum Stacjonarnym,Zespole
Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej dla
Dzieci

 Wymagania w poszczególnych zakresach
wymienione zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu
Umowa na świadczenie usług zawarta
zostanie na czas określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu  na formularzach ofertowych udostępnionych
przez Udzielającego zamówienia do dnia 21.02.2024
r.
do godz. 15:30 w zaklejonych
kopertach, podpisanych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz numerem telefonu
oferenta oznaczonych napisem:

Konkurs
ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki.  Nie otwierać przed 22.02.2024 r.
godz.
09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2024
r.
o godz. 09:00 w siedzibie
Udzielającego zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 22.02.2024 r. do godz. 15:30.

 Termin związania ofertą 30 dni.

Załączniki:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Klauzula informacyjna