Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 05.01.2023 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U.  z 2022 r. poz. 633  z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285 z późn.zmianami)

w zakresie  następujących usług medycznych :

1.Świadczenia usług lekarskich w Opiece Domowej nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie, Opiece Domowej Nad Dziećmi Wentylowanymi Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta

Wymagania niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 1. a) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie : anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii lub

 1. b) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii lub chorób płuc, lub

 1. c) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz ze specjalizacją I stopnia w

dziedzinie: anestezjologii, lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i

intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub

 1. d) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny:

anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc,

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),
 2. b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.
 3. c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.
 4. d) Oferta na świadczenia medyczne
 5. e) oświadczenie o zaszczepieniu przeciwko Covid-19, zgodnie z załączonym wzorem

 

 1. Świadczenie usług lekarskich w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach i Hospicjum Stacjonarnym

 

Wymagania niezbędne:

 

  Do konkursu może przystąpić osoba która posiada:

 

Tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, lub lekarza legitymującego się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),
 2. b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.
 3. c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem
 4. d) Oferta na świadczenia medyczne
 5. e) oświadczenie o zaszczepieniu przeciwko Covid-19, zgodnie z załączonym wzorem

 

 1. Świadczenia usług lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym wraz z wykonywaniem zadań koordynatora ds. medycznych

Wymagania niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 

– tytuł lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny

  rodzinnej, lub geriatrii, neurologii, psychiatrii, lub

– lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, 

   lub geriatrii, neurologii, psychiatrii

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),
 2. b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.
 3. c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.
 4. d) Oferta na świadczenia medyczne
 5. e) oświadczenie o zaszczepieniu przeciwko Covid-19, zgodnie z załączonym wzorem

zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

4.Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2022 poz. 633 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 1. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  Zakładu – ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w godz. 8.00 – 15.35 oraz na stronie internetowej:www.paliatywna.suwalki.pl

6.Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty  powinny być składane  w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 05.01.2023”.

Termin składania ofert upływa w dniu  26.01.2023 r. do   godz. 15.00 .

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data  wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi medyczne

7.Termin  rozstrzygnięcia postępowania konkursowego:

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  27.01.2023 r.

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielanie świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Kryteria oceny ofert – 100% cena

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna.doc
2. Ogłoszenie o konkursie.docx
3. Oświadczenie do konkursu szczepienie.doc
4. Oświadczenie do konkursu.doc
5. Wzór oferty HS + ZOL + Domowa.doc
6. Wzór oferty lekarz wentylacja.doc