Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Celem jest  ograniczenie  negatywnych skutków epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów.

W wyniku jego realizacji  pracownicy otrzymali  dodatki do  wynagrodzeń  w łącznej  kwocie 164 067,78 zł.

Nasze cele

Poprawa jakości życia
chorych i ich rodzin.

Zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji.

Ocena i leczenie bólu, problemów somatycznych, psychosocjalnych
i duchowych

Ważne linki