baner

W dniu 28.07.2023 r. pomiędzy  Województwem Podlaskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach , została podpisana umowa  nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0065/23-00 o dofinansowanie  projektu „ Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

 Całkowita wartość projektu 297 417,08 PLN , dofinansowanie wynosi 252 804,51 PLN.

Nasze cele

Poprawa jakości życia
chorych i ich rodzin.

Zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji.

Ocena i leczenie bólu, problemów somatycznych, psychosocjalnych
i duchowych

Ważne linki