Data zgłoszenia przetargu 2019-11-07

Nazwa przetargu i opis

Zakup i dostawa ssaków medycznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0069/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia”.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

4. Projekt umowy

5. Formularz asortymentowo-cenowy

6. Parametry techniczne

7. Odpowiedzi na pytania

(dodano: 12.11.2019 r.)

8. Odpowiedzi na pytania 2

(dodano: 13.11.2019 r.)

9. Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 29.11.2019 r.)

Status ogłoszony