W dniu 06.03.2019 r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Artura Kosickiego i Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Marka Malinowskiego , a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach reprezentowanym przez Dyrektora Irenę Mickiewicz, została podpisana umowa nr UDA-RPPD.08.04.01 -20-0069/18-00 o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0069/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia .

Całkowita wartość projektu wynosi 1 305 021, 62 PLN, wydatki kwalifikowalne wynoszą 1 303 221,62 PLN natomiast współfinansowanie UE to 1 107 738,35 PLN ( 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych) Wkład własny stanowi wartość 195 483, 27 PLN. Projekt dotyczy zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego. Realizacja projektu przyczyni się między innymi do rozwoju świadczeń realizowanych przez stacjonarne komórki SP ZOP w Suwałkach, rozwoju świadczeń realizowanych w domu pacjenta, zwiększenie ilości osób korzystających z opieki paliatywno – hospicyjnej oraz długoterminowej, skrócenie czasu oczekiwania , poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin, ułatwienia pracy personelowi, zwiększenie dostępności do opieki rehabilitacyjnej, rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem i jego rodziną , rozwoju opieki psychologicznej nad pacjentem i jego rodziną, poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOP. Planujemy osiągniecie następujących wskaźników : Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi do 2020 r. – 363 osoby Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 1198 721,62 PLN

Nasze cele

Poprawa jakości życia
chorych i ich rodzin.

Zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji.

Ocena i leczenie bólu, problemów somatycznych, psychosocjalnych
i duchowych

Ważne linki