UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU PODLASIA

W dniu 28 października 2008 roku Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt: „Godne życie, godne umierania – poprawa dostępności opieki paliatywnej poprzez wyposażenie SP ZOP w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej: Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. 

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach mający na celu podniesienie jakości oraz dostępności świadczeń w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.
Wartość całkowita projektu wynosi 1 056 110,91 PLN, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 731 356,71 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 658 221,00 PLN – 90% kosztów kwalifikowalnych.
Projekt jest współfinansowany w 10% kosztów kwalifikowalnych z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 731 356,71 PLN.

Nasze cele

Poprawa jakości życia
chorych i ich rodzin.

Zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji.

Ocena i leczenie bólu, problemów somatycznych, psychosocjalnych
i duchowych

Ważne linki