DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła I Iw Suwałkach

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze

środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Opiec Domowej nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie

Wymagania w poszczególnych zakresach wymienione zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu Umowa na świadczenie usług zawarta zostanie na czas określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu  na formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego zamówienia do dnia 27.03.2024 r. do godz. 15:30 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz numerem telefonu oferenta oznaczonych napisem:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy.  Nie otwierać przed 28.03.2024 r. godz. 09:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2024 r. o godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 28.03.2024 r. do godz. 15:30.

Termin związania ofertą 30 dni.

 

Załączniki:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Klauzula informacyjna