Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 19.03.2021 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zmianami) w zakresie następujących usług medycznych :

Świadczenia usług Lekarskich w komórce organizacyjnej: Opieka Domowa nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta

Wymagania niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:
a) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie : anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub
b)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii lub chorób płuc, lub
c) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii, lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub
d)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc,

Wymagane dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem  ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),
b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zgodnie z załączonym wzorem.
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.
d) Oferta na świadczenia medyczne

1.Oferty mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2020 poz. 295 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej postępowania nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem  w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 19.03.2021”

2. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów
Każdemu oferentowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich oferentów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w sekretariacie  zakładu przy ul. Szpitalnej 54, 16-400 Suwałki w godz. 8.00 – 15.35 , tel. 875676910

3.Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 02.04.2021 r. do godz. 15.00
Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.
Zamawiający dopuszcza zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

4.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 06.04.2021 r.
Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie www. paliatywna.suwalki.pl
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

Załączniki:

1.Wzór oferty
2. Oświadczenie
3. Klauzula informacyjna