Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 11.09.2020 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zmianami) w zakresie świadczenia usług lekarskich polegających na:

1. Świadczeniu  konsultacji medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Wymagania niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:  
a) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie : anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub
b) tytuł lekarza  ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub
c)   lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej terapii

Wymagane dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem  ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),
b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu zgodnie z załączonym wzorem.
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.
d) Oferta na świadczenia medyczne

2. Świadczeniu usług lekarskich w Hospicjum Stacjonarnym

Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

Tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, lub lekarza legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej

Wymagane dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem  ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),
b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu zgodnie z załączonym wzorem.
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.
d) Oferta na świadczenia medyczne

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2020 poz. 295 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 11.09.2020

 Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2020 r. do godz. 15.00
Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.09.2020 r. w siedzibie Zakładu przy ul. Szpitalna 54
Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Kryteria oceny ofert100% cena.

Załączniki:

1. Oferta na świadczenie usług lekarskich ZOL WM
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
3. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu ZOL WM
4. Oferta na świadczenie usług lekarskich HOSPICJUM
5. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu HOSPICJUM