Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 10.02.2021 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 późn.zmianami), Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020. poz. 295 z póź. zmianami.) w zakresie następujących usług medycznych :

Świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich w Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego

1.Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba która:
a) posiada dyplom ukończenia szkoły medycznej w kierunku pielęgniarstwo
b) posiada zaświadczenie o ukończeniu kurs z zakresu żywienia dojelitowego

2.Wymagane dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem   ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),
b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu ,zgodnie z załączonym wzorem.
d) Oferta na świadczenia medyczne

3.Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2020 poz. 295/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

4.Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich z dnia 10.02.2021 r.”

5. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

6.Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 23.02.2021 r. do godz. 15.00
Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.
Zamawiający dopuszcza zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

7.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego:
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 25.02.2021 r.

8.Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

9.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

Załączniki:

1.Wzór oferty
2. Oświadczenie
3. Klauzula informacyjna