Ogłoszenie o konkursie ofert
Z dnia 05.05.2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

 

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U.  z 2022 r. poz. 633 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285 z późn.zmianami)

w zakresie  następujących usług medycznych :

Świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Hospicjum Stacjonarnym

1. Wymagania niezbędne Hospicjum Stacjonarne:

Do konkursu może przystąpić osoba która:

a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub

b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub

c) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie podstaw opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu

 

2.Wymagania niezbędne Zakład Opiekuńczo-Leczniczy lub Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie:

 

Do konkursu może przystąpić osoba która:

Ukończyła specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub

pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego,

lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie

opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów; lub

ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów

3.Wymagane dokumenty:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

c) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem

d)  oświadczenie o zaszczepieniu przeciwko Covid-19, zgodnie z załączonym wzorem,

e) oferta na świadczenia medyczne

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2022 poz. 633 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty  powinny być składane  w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie  kompleksowych usług pielęgniarskich z dnia 05.05.2022”

4. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  Zakładu – ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w godz. 8.00 – 15.35 oraz na stronie internetowej:www.paliatywna-suwalki.pl

5.Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty  powinny być składane  w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich z dnia 05.05.2022”.

Termin składania ofert upływa w dniu  25.05.2022 r. do   godz. 15.00 .

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data  wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

6.Termin  rozstrzygnięcia postępowania konkursowego:

Rozstrzygnięcie postępowania  nastąpi  do dnia  26.05.2022 r.

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

1.Wzór oferty
2. Oświadczenie

3. Oświadczenie o szczepieniu
4. Klauzula informacyjna