Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 05.05.2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

 

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U.  z 2022 r. poz. 633 z późn. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285 z późn.zmianami)

w zakresie  następujących usług medycznych :

Świadczenie usług fizjoterapeutycznych w Domowej Opiece nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie w powiatach: Łomżyńskim, Białostockim, Sokólskim,

 

Wymagania niezbędne

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 

a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, lub

b) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia

zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub

c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku

rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, lub

d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, lub

f) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, lub

g) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły

publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik fizjoterapii

 

2.Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane   konkursem   ( prawo  

    wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający  kwalifikacje zawodowe, OC osoby

    wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania

    zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania

    zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia

    konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

e) oświadczenie o zaszczepieniu przeciwko Covid-19, zgodnie z załączonym wzorem,

3.Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2022 poz. 633 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

4. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  Zakładu – ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w godz. 8.00 – 15.35 oraz na stronie internetowej:www.paliatywna.suwalki.pl

5.Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty  powinny być składane  w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług fizjoterapeutycznych z dnia 05.05.2022”.

Termin składania ofert upływa w dniu  25.05.2022 r. do   godz. 15.00 .

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data  wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

6.Termin  rozstrzygnięcia postępowania konkursowego:

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  26.05.2022 r.

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielanie świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Kryteria oceny ofert – 100% cena

 

Załączniki:

1.Wzór oferty
2. Oświadczenie

3. Oświadczenie o szczepieniu
4. Klauzula informacyjna