Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 07.06.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałkogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami) w zakresie następujących usług medycznych :

Świadczenia kompleksowych usług psychologicznych w: Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej dla Dorosłych w Suwałkach i Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi, Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego

1.Wymagania niezbędne :
Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca tytuł psychologa lub posiadająca   tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

2.Wymagane dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe),
b) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem
c) Oferta na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 160 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług psychologicznych z dnia 07.06.2019 r.”

3. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

4.Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2019 r. do godz. 15.00
Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

7.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 17.06.2019 r.
Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach
Kryteria oceny ofert – 100% cena.

Załączniki:
1. Oferta na świadczenie usług medycznych
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną