Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 06.05.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami) w zakresie następujących usług medycznych :

1. Świadczenia usług Lekarskich w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta

Wymagania niezbędne
Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:
a) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie : anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub
b)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii lub chorób płuc, lub
c) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii, lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub
d)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc,

Wymagane dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),
b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, zgodnie z załączonym wzorem.
d) Oferta na świadczenia medyczne

2. Świadczenia usług lekarskich na rzecz chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo w domu pacjenta oraz ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

Wymagania niezbędne
Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada :
– tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny, w której program szkolenia do uzyskania do uzyskania specjalizacji  obejmuje żywienie  dojelitowe i pozajelitowe, posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych

Wymagane dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),
b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, zgodnie z załączonym wzorem.
d) Oferta na świadczenia medyczne

3. Świadczenie usług lekarskich w zakresie nadzoru nad Wentylacją Mechaniczną w SPZOP im. Jana Pawła II w Suwałkach

Wymagania niezbędne
Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:
Tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii lub anestezjologii i intensywnej terapii

Wymagane dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),
b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, zgodnie z załączonym wzorem.
d) Oferta na świadczenia medyczne

4. Świadczenie usług lekarskich w Zespole Opieki Domowej Opieki Paliatywnej dla dorosłych i dzieci

Wymagania niezbędne
Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:
– Tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, lub lekarza legitymującego się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej

Wymagane dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),
b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, zgodnie z załączonym wzorem.
d) Oferta na świadczenia medyczne

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 160 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 06.05.2019”

5. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

6.Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2019 r. do godz. 15.00
Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

7.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 24.05.2019 r.
Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami) oraz procedurą postępowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
Kryteria oceny ofert – 100% cena.

Załączniki:
1. Oferta na świadczenie usług lekarskich na rzecz chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo
2. Oferta na świadczenie usług lekarskich w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie
3. Oferta na świadczenie usług lekarskich w zakresie nadzoru nad Wentylacją Mechaniczną.
4.  Oferta na świadczenie usług lekarskich w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
6. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu