DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Paliatywnej im. Jana Pawła I Iw Suwałkach

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze

środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 658 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

na

 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów  Opiece Domowej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie

Wymagania w poszczególnych zakresach wymienione zostały
w Szczegółowych Warunkach Konkursu
Umowa na świadczenie usług zawarta
zostanie na czas określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu  na formularzach ofertowych udostępnionych
przez Udzielającego zamówienia do dnia 07.03.2024
r.
do godz. 15:30 w zaklejonych
kopertach, podpisanych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz numerem telefonu
oferenta oznaczonych napisem:

 Konkurs
ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów.  Nie otwierać przed 08.03.2024 r.
godz.
09:00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2024 r. o godz. 09:00 w
siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 08.03.2024 r. do godz. 15:30.

Termin związania ofertą 30 dni.

Załączniki:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Klauzula informacyjna