Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 13.10.2023 r. w sprawie
udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400
Suwałki

ogłasza konkurs na
świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności
leczniczej
( Dz. U.  z 2023 r. poz. 991 z póź.
zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.2561 z późn.zmianami)

w zakresie 
następujących usług medycznych :

Świadczenia usług  psychologicznych w  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,  Zespole Domowej Opiece Paliatywnej w
Suwałkach ,Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w  Augustowie ,Zespole Domowej Opieki Paliatywnej
dla Dzieci , Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie,
Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego

1. Wymagania niezbędne

Do
konkursu może przystąpić osoba, która :
 

Ukończyła
studia wyższe w dziedzinie psychologii i posiada tytuł magistra

 

2.Wymagane
dokumenty
:

 

a) dokumenty potwierdzające
kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem 
( dyplom ukończenia studiów, polisę OC),

b) Oświadczenie o
braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu,
zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu
zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o
zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na
potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym
wzorem
.

d) Oferta na
świadczenia medyczne

 

3.Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności
leczniczej /Dz. U. z 2023 poz. 991 /, zaś zakres usług będących przedmiotem
niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres
świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą.

4. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi
zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich
kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w
Sekretariacie  Zakładu, ul. Szpitalna 54,
16-400 Suwałki w godz. 8.00 – 15.35 , oraz na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

5.Miejsce i termin składania ofert

Oferty  powinny być
składane  w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie
oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług
psychologicznych z dnia 13.10.2023”

Termin składania ofert upływa
w dniu  30.10.2023 r. do   godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie
zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data  wpływu
oferty do zakładu.

Zamawiąjący  dopuszcza składnie ofert częściowych oraz
zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi medyczne.

6.Termin rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi  do dnia  31.10.2023 r.

Termin  zawarcia
umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3
lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na
stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania
konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert
bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można
składać zgodnie z Ustawą z dnia
27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.2561 z późn.zmianami) oraz procedurą
postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym
Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

7.Kryteria oceny ofert100% cena.

 

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna.doc
2. Ogłoszenie o konkursie.docx
3. Oświadczenie do konkursu.doc
4. Wzór oferty