Ogłoszenie o
konkursie ofert

Z dnia 11.09.2023
r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna
54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na
świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności
leczniczej
( Dz. U.  z 2023 r. poz. 991 z póź.
zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.2561 z późn.zmianami)

w zakresie  świadczenia usług lekarskich polegających na:

Świadczeniu  konsultacji
medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Zakładzie
Opiekuńczo Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

1. Wymagania niezbędne

Do konkursu
może przystąpić osoba, która posiada:
 

a) tytuł lekarza specjalisty w
dziedzinie : anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii lub

c) tytuł lekarza  ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie:
anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej
terapii lub

d) 
 lekarz w trakcie specjalizacji z
dziedziny: anestezjologii i intensywnej terapii

 

2.Wymagane
dokumenty
:

 

a)
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem  ( prawo wykonywania zawodu, dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b)
Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania
zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania
zawodu zgodnie z załączonym wzorem.

c)
Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na
potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym
wzorem
.

d)
Oferta na świadczenia medyczne

 

3.Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności
leczniczej /Dz. U. z 2023 poz. 991 /, zaś zakres usług będących przedmiotem
niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres
świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą.

4. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu
się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały
informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  Zakładu, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w
godz. 8.00 – 15.35 , oraz na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

5.Miejsce i termin składania ofert

Oferty  powinny być
składane  w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie
oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług
lekarskich z dnia 11.09.2023

Termin składania ofert upływa w
dniu  25.09.2023 r. do   godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie
zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data  wpływu
oferty do zakładu.

Zamawiąjący  dopuszcza składnie ofert częściowych oraz
zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi medyczne.

6.Termin rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi  do dnia  28.09.2023 r.

Termin  zawarcia umowy 
w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na
stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania
konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert
bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać
zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022
r. poz.2561 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na
udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki
Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

7.Kryteria oceny ofert100% cena.

 

 

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna.doc
2. Ogłoszenie o konkursie.docx
3. Oświadczenie do konkursu.doc
4. Wzór oferty