Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 18.09.2023 r. w sprawie
udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na
świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności
leczniczej
( Dz. U.  z 2023 r. poz. 991  z
póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.2561 z
późn.zmianami)

w zakresie 
następujących usług medycznych :

Świadczenie usług pielęgniarskich w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo –Leczniczym, 

Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie

 

Do konkursu może przystąpić osoba która
posiada:

 

1.
Wymagania niezbędne

Hospicjum Stacjonarne:

Do konkursu może przystąpić osoba
która:

a) ukończyła specjalizację w
dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej
specjalizacji lub

b) ukończyła kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu,
lub

c) ukończyła kurs specjalistyczny
w zakresie podstaw opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu

 

2.Wymagania
niezbędne

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy lub Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie:

 

Do konkursu może przystąpić osoba
która:

Ukończyła specjalizację lub kurs
kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub
pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub

pielęgniarstwa
środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego,

lub pielęgniarstwa opieki
paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie

opieki paliatywnej, lub w trakcie
odbywania tych specjalizacji lub kursów; lub

ukończyła kurs specjalistyczny w
zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub ze
specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych
specjalizacji lub kursów

3.Wymagane dokumenty:

a) dokumenty
potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem ( prawo wykonywania
zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód
medyczny),

b) oświadczenie o braku prawomocnie
orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa
wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym
wzorem.

c) oświadczenie o zapoznaniu się z
klauzulą informacyjną na potrzeby
przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem

d) oferta na świadczenia medyczne

 

3.Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności
leczniczej /Dz. U. z 2023 poz. 991
/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza
rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych
wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą.

4. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi
zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich
kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane
w Sekretariacie  Zakładu – ul. Szpitalna
54, 16-400 Suwałki w godz. 8.00 – 15.35 oraz na stronie internetowej:www.paliatywna.suwalki.pl

 

5.Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty  powinny być
składane  w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i
nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług pielęgniarskich z dnia 18.09.2023”.

Termin składania ofert upływa
w dniu  11.10.2023 r. do
  godz. 15.00 .

Oferty należy składać w
siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się
data  wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej
niż jednej umowy na wymienione usługi medyczne

6.Termin  rozstrzygnięcia
postępowania konkursowego:

Rozstrzygnięcie ofert
nastąpi  do dnia  16.10.2023 r.

Termin  zawarcia
umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3
lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na
stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania
konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert
bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można
składać zgodnie z Ustawą z dnia
27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.2561 z późn.zmianami) oraz procedurą
postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń medycznych w Samodzielnym
Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

7. Kryteria oceny ofert – 100%
cena

 

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna.doc
2. Ogłoszenie o konkursie.docx
3. Oświadczenie do konkursu.doc
4. Wzór oferty