Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 11.09.2023 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U.  z 2023 r. poz. 991  z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.2561 z późn.zmianami)

w zakresie  następujących usług medycznych :

 

Świadczenie usług pielęgniarskich w Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego

 

 

 

  Do konkursu może przystąpić osoba która posiada:

 

1.Wymagania niezbędne:

 

Do konkursu może przystąpić osoba która:

a) posiada dyplom ukończenia szkoły medycznej w kierunku pielęgniarstwo

b) posiada zaświadczenie o ukończeniu kurs z zakresu żywienia dojelitowego w warunkach domowych

 

2.Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem   ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu ,zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

3.Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2023 poz. 991 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

4. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  Zakładu – ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w godz. 8.00 – 15.35 oraz na stronie internetowej:www.paliatywna.suwalki.pl

 

5.Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty  powinny być składane  w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług pielęgniarskich z dnia 11.09.2023”.

Termin składania ofert upływa w dniu  27.09.2023 r. do   godz. 15.00 .

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data  wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi medyczne

6.Termin  rozstrzygnięcia postępowania konkursowego:

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  28.09.2023 r.

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.2561 z późn.zmianami) oraz procedurą postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

7. Kryteria oceny ofert – 100% cena

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna.doc
2. Ogłoszenie o konkursie.docx
3. Oświadczenie do konkursu.doc
4. Wzór oferty