DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej /Dz. U z 2020 roku poz. 295 z późniejszymi zmianami/OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w zakresie następujących badań diagnostycznych :
1. RTG
2. USG
3. TOMOGRAFII KOMUTEROWEJ
4. BADAŃ DESYNTOMETRYCZNYCH
5. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie Zakładu przy ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.00 w dniach 03.08.2020 roku do 21.08.2020 roku lub można je pobrać ze strony internetowej www.paliatywna.suwalki.pl

Oferty należy składać w sekretariacie zakładu przy ul. Szpitalnej 54 w Suwałkach na formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego Zamówienie do dnia 21 sierpnia 2020 roku do godz. 13:00 w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „ Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych. Nie otwierać przed 21 sierpnia 2020 przed godziną 13:30”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.
Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 27 sierpnia 2020 r.
Umowy na świadczenie usług zawarte zostaną na okres od 01.09.2020 roku do 31.08.2023 roku.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych
Kryterium oceny ofert – 100 % cena

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Załączniki:
1. Wykaz badań laboratoryjnych