Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do str. EEAGRANTS

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

Cennik za sporządzenie kopii, wyciągów, odpisów dokumentacji medycznej

 • Cena za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

 • Cena za wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej – nie może przekroczyć 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 • Cena za kopię dokumentacji na nośniku elektronicznym – nie może przekroczyć 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 

Cennik za pobyt chorego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.

 

Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieubezpieczonym

 1. Osobodzień opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w Domowym Zespole Długoterminowej Opieki Domowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie oraz w Domowym Zespole Długoterminowej Opieki Domowej dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie – 190,00 zł

 2. Osobodzień w ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie – 280,00 zł

 3. Osobodzień w ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie żywionych dojelitowo – 350,00 zł

 4. Osobodzień w ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie żywionych pozajelitowo – 450,00 zł

 5. Osobodzień pobytu w ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie w przypadku okresowego pobytu w innym zakładzie leczniczym – 15% stawki lub przepustki – 50% stawki

 6. Osobodzień pobytu w ZOL – 110,00 zł

 7. Osobodzień pobytu w ZOL pacjenta żywionego dojelitowo – 165,00 zł

 8. Osobodzień pobytu w ZOL pacjenta żywionego dojelitowo ze skalą Barthla 0 pkt i skalą Glasgow do 8 pkt – 286,00 zł

 9. Osobodzień pobytu w ZOL pacjenta żywionego pozajelitowo – 385,00 zł

 10. Osobodzień pobytu w ZOL w przypadku pobytu w innym zakładzie opieki zdrowotnej – 15% stawki

 11. Osobodzień pobytu w ZOL w przypadku przepustki – 50% stawki

 12. Osobodzień Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej – 60,00 zł

 13. Osobodzień Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi – 96,00 zł

 14. Osobodzień pobytu w Hospicjum Stacjonarnym – 366,00 zł

 15. Osobodzień pobytu w Hospicjum Stacjonarnym z żywieniem dojelitowym – 716,00 zł

 16. Osobodzień pobytu w Hospicjum Stacjonarnym z żywieniem pozajelitowym – 588,00 zł

 17. Osobodzień pobytu w Hospicjum Stacjonarnym w przypadku okresowego pobytu w innym zakładzie leczniczym – 15% stawki lub przepustki – 50% stawki

 18. Osobodzień w Poradni Chirurgicznej Domowego Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego – 90,00 zł

 

Cennik opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym wynosi 130 zł za jedna dobę. W przypadku przechowywania krótszego niż cała doba opłatę nalicza się proporcjonalnie. Do kosztów przechowywania zwłok dołączone zostaną koszty przewozu zwłok.

 

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach