Skip to content

Statut stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Hospicjum Suwalskie
Rozdział I
Postanowienia Ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie w dalszych postanowieniach
statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu niesienia pomocy chorym w terminalnym stanie choroby, osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Suwałki. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.


5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.


6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną, po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.


7. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 75, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.


8. Stowarzyszenie jest  organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


9. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.


10. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposób ich realizacji

11. Celem Stowarzyszenia jest:

Pomoc w organizacji wsparcia psychologicznego i materialnego chorym i rodzinom chorych wymienionych w pkt.2 Statutu (zadanie publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 pkt.1 ,pkt. 7 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

Pomoc finansowa w wyposażeniu i funkcjonowaniu zakładu opieki zdrowotnej dla chorych w terminalnym okresie choroby oraz dla obłożnie chorych wymagających intensywnej bądź stałej opieki lekarskiej pielęgniarskiej, (zadanie publiczne wymienione w art. 4 ust. 1, pkt. 6 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej/hospicyjnej i opiece nad obłożnie chorymi (zadanie publiczne wymienione w art. 4 ust. 1, pkt. 14 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

promocja i organizacja wolontariatu w zakresie opieki paliatywnej i opieki nad chorymi obłożnie wymagającymi stałej opieki stacjonarnej lub domowej . (zadanie publiczne wymienione w art. 4 ust. 1, pkt. 27 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).”
12.  Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
-organizowanie grup wolontariuszy zajmujących się wspomaganiem opieki nad chorymi wymienionymi w pkt. 2 statutu,
-organizowanie grup wolontariuszy zajmujących się wspomaganiem duchowym i organizacyjnym rodzin chorych i zmarłych wymienionych w pkt. 2 statutu,
-współdziałanie z innymi organizacjami , instytucjami o zbliżonych celach działania.
-zbieranie funduszy przeznaczonych na realizację celów statutowych
-wspieranie finansowe i materialne hospicjum suwalskiego,
-udzielanie pomocy finansowej chorym i ich rodzinom wymienionym w ustępie 2 statutu.
-organizowanie i finansowanie  szkoleń, akcji promocyjnych, konferencji i sympozjów związanych z celami Stowarzyszenia
-organizowanie i finansowanie akcji charytatywnych ,
-organizowanie i finansowanie uroczystości w hospicjum.
-organizowanie i finansowanie działalności grup wsparcia oraz wolontariatu działającego  na rzecz    chorych niepełnosprawnych, terminalnie chorych i ich rodzin.
-finansowanie szkoleń, badań naukowych i prac badawczych z zakresu opieki paliatywnej, długoterminowej i geriatrycznej.
-pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych : konkursów, dotacji, programów unijnych itp. na potrzeby realizacji celów statutowych
-przyjmowanie realizacji zadań publicznych zgodnych ze statutem na podstawie zleceń uzyskanych od organów administracji publicznej

Rozdział III
Warunki organizacyjne kwalifikujące Stowarzyszenie jako organizację pożytku publicznego13. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności, a w zakresie dotyczącym bezpośrednio chorych na rzecz wszystkich chorych w terminalnym okresie choroby i wszystkich chorych obłożnie, wymagających intensywnej bądź stałej opieki pielęgniarskiej.


14. Działalność określona w pkt. 11 statutu jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.


15. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.


16. Stowarzyszenie cały dochód przeznaczają na działalność, określoną w pkt. 11 statutu.


17. Statutowym kolegialnym organem kontroli działalności Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Stowarzyszenie i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.


18. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
·nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku  małżeństwa, wspólnego pożycia, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

·nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

·mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot innych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.


19. Zabrania się

·udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi członkowie stowarzyszenia i członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”

·przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

·wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia

·zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


20. Stowarzyszenie sporządza coroczne sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty (w szczególności darczyńców, członków Stowarzyszenia, oraz osoby na rzecz których wykonywano bezpośrednio świadczenia.


21. Stowarzyszenie sporządza i ogłasza coroczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości.


22. Stowarzyszenie, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe.

Rozdział IV
                                                        
Członkowie – Prawa i obowiązki23. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.


24. Stowarzyszenie posiada członków:

·zwyczajnych,

·wspierających,

·honorowych.
25. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

·złożyła deklarację członkowską na piśmie,

·przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.


26. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.


27. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.


28. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.


29. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.


30. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członów Stowarzyszenia.


31. Członkowie zwyczajni mają prawo:

·biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

·korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

·udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

·zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.


32. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

·brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

·przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

·regularnego opłacania składek.


33. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.


34. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.


35. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


36. Utrata członkostwa następuje na skutek:
·pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

·wykluczenia przez Zarząd na wniosek przynajmniej 10 osób spoza Zarządu.

·z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

· z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

·z powodu nieopłacania składek za okres pół roku,

·utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

·śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

·Zarząd nie może podejmować decyzji o wykluczeniu członka będącego w składzie Komisji Rewizyjnej. W tym przypadku decyzję podejmuje Walne Zebranie Członków.


37. Od uchwały Zarządu w sprawie przejęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

38. Władzami Stowarzyszenia są:


·Walne Zebranie Członków,
·Zarząd,


·Komisja Rewizyjna.
39. Kadencja władz:

·Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć  lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

·Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą sama funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kadencje.


40. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.


41. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

·z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

·z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.


42. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.


43. Walne Zebranie Członków – zwyczajne, jest zwoływane jest dwa razy w ciągu roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.


44. Walne Zebranie Członków – nadzwyczajne, może się odbywać w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


45. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.


46. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

·określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

·uchwalanie zmian statutu,

·wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

·udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

·rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

·uchwalanie budżetu,

·uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

·podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

·rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

·rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

·rozpatrywanie odwołań i uchwał Zarządu,

·podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

·podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


47. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.


48. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.


49. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.


50. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.


51. Do kompetencji Zarządu należą:

·realizacja celów Stowarzyszenia,

·wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

·sporządzanie planów pracy i budżetu,

·sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

·podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków

·reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

·zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

·przyjmowanie i skreślanie członków.


52. Komisja Rewizyjna powołana jest sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.


53. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym z przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.


54. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

·kontrolowanie działalności Zarządu,

·składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

·prawo z wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

·składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

·składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.


55. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział VI

Majątek i Fundusze

56. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

·ze składek członkowskich,

·darowizn, spadków, zapisów,

·dotacji i ofiarności publicznej.


57. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.


58. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


59. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


60. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

61. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


62. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Majątek ten powinien być przeznaczony na realizację celów do jakich powołano Stowarzyszenie.


63. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Skip to content