Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Link do str. EEAGRANTS

 

 

 

 

 

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

 

 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Celem jest  ograniczenie  negatywnych skutków epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów.

W wyniku jego realizacji  pracownicy otrzymali  dodatki do  wynagrodzeń  w łącznej  kwocie 164 067,78 zł.

 

 


 

 

 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Celem jest  ograniczenie  negatywnych skutków epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów.

W wyniku jego realizacji  pracownicy otrzymali  dodatki do  wynagrodzeń  w łącznej  kwocie 139 380,14 zł., zakupiono  też środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji na kwotę 18 059,86 zł .

 

 


 

 

 

 

 

W dniu 06.03.2019 r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Artura Kosickiego i Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Marka Malinowskiego , a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach reprezentowanym przez Dyrektora Irenę Mickiewicz,  została  podpisana umowa  nr UDA-RPPD.08.04.01 -20-0069/18-00 o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności usług w Samodzielnym  Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0069/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia .

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 305 021, 62 PLN, wydatki kwalifikowalne wynoszą  1 303 221,62 PLN natomiast współfinansowanie UE to 1 107 738,35 PLN ( 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych)  Wkład własny stanowi wartość 195 483, 27 PLN.  Projekt dotyczy zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego.

 

Realizacja projektu przyczyni się między innymi do rozwoju świadczeń  realizowanych przez stacjonarne komórki SP ZOP w Suwałkach, rozwoju świadczeń realizowanych w domu pacjenta, zwiększenie ilości osób korzystających z opieki paliatywno – hospicyjnej oraz długoterminowej, skrócenie czasu oczekiwania , poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin, ułatwienia  pracy personelowi, zwiększenie dostępności do opieki rehabilitacyjnej, rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem i jego rodziną , rozwoju opieki psychologicznej nad pacjentem i jego rodziną, poprawy jakości świadczonych usług  w SP ZOP.

 

Planujemy osiągniecie następujących wskaźników  :

Ludność  objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi do 2020 r. - 363 osoby

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 1198 721,62 PLN

 

 

 


 

 

 

 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013"

oraz budżetu państwa/budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

 

W dniu 25.02.2015r.  roku Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt „ Instalacja fotowoltaniczna  w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska: Działania 5.2 Rozwój lokalnej  infrastruktury ochrony środowiska.

W chwili obecnej trwa realizacja projektu.

Przedmiotem projektu jest  „ Instalacja fotowoltaiczna  w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach”

Wartość całkowita projektu wynosi 295 938,PLN  PLN, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 283 638,00PL PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 204 928,45  PLN - 85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt jest współfinansowany w 15% kosztów kwalifikowalnych z budżetu Samorządu

I z budżetu państwa – 78 709,55 PLN

 


 

 

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO  

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013"

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU PODLASIA.

 

 

W dniu 28 października 2008 roku Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt: "Godne życie, godne umierania - poprawa dostępności opieki paliatywnej poprzez wyposażenie SP ZOP w Suwałkach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej: Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.

 

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach mający na celu podniesienie jakości oraz dostępności świadczeń w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 056 110,91 PLN, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 731 356,71 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 658 221,00 PLN - 90% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt jest współfinansowany w 10% kosztów kwalifikowalnych z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 731 356,71 PLN.