Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

Data zgłoszenia przetargu

Nazwa przetargu i opis

 

Status

     
     
2018.05.30

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

 ( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Dostawa energii cieplnej do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach na okres 24 miesięcy

 

Ciepło powinno być dostarczane za pośrednictwem gorącej wody o zmiennej temperaturze , zależnej od warunków atmosferycznych, regulowanej według tabeli temperatur ustalonej dla Suwałk.

Wykonawca powinien posiadać  niezbędne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie , iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r., Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).

Oferty można składać do dnia 18 czerwca 2018 r. r. do godziny 15.00

 

Kryterium oceny – cena 100. %

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres: spzop@list.pl

Oferty proszę składać na formularzach ofertowych dołączonych do zapytania ofertowego

W razie wątpliwości proszę o kontakt 512492968

 

Formularz ofertowy: Formularz dostawa ciepła.docx

 

Ogłoszony
2018-05-15

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Usługa serwisowa informatycznego systemu  PSIeZ

               

  1. COMAERCH ERP – lokalny system typu ERP tj. system planowania zasobów przedsiębiorstwa (enterprise resource planning); służący do zarządzania zasobami podmiotu leczniczego, składający się z następujących modułów:

 1. Moduł Zarządzania Finansami,

 2. Moduł Zarządzania Kosztami,

 3. Moduł Kalkulacji Procedur Medycznych,

 4. Moduł Zarządzania Kadrami i Płacami

 5. Moduł Zarządzania Majątkiem Trwałym,

 6. Moduł Zarządzania Wyposażeniem,

 7. Moduł Zarządzania Inwentaryzacją,

 8. Moduł Zarządzania Zapasami,

 9. Moduł Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

  1. Oracle Business Intelligence Standard Edition One – lokalny system typu Business Intelligence (BI) z Hurtownią Danych, służący jako narzędzie analityczne podmiotu leczniczego w zakresie utrzymania poprawności danych ładowanych i wyświetlanych zgodnie z SWD 9.0 z wyłączeniem serwisu oprogramowania producenta (maintenance Oracle).

  2. OPTIMED STD - lokalny system typu HIS tj. szpitalny system informacyjny (hospital information system); służący do obsługi pacjentów w podmiocie leczniczym i rozliczeń, składający się z następujących modułów:

 1. Moduł Ruch Chorych - Oddział,

 2. Moduł Ruch Chorych - Poradnia,

 3. Moduł Ruch Chorych - Izba Przyjęć,

 4. Moduł Zlecenia Medyczne,

 5. Moduł Administracja,

 6. Moduł Poradni Medycyny Pracy,

 7. Moduł Pracownia,

oraz moduły: OPTIMED APTEKA - służący jako moduł apteka centralna, OPTIMED APTECZKI ODDZIAŁOWE - służący jako moduł apteczki oddziałowe, OPTINFZKOM - służący jako moduł rozliczenia z NFZ i innymi płatnikami,

Comarch Workflow – lokalny system typu EOD tj. elektroniczny obieg dokumentacji; służący do  automatyzacji procesów obiegu dokumentów,

Polegająca na:

 

1.Sprawowania Opieki Informatycznej,

2. Serwisu Oprogramowania polegającego na :

                    diagnozie Nieprawidłowości Oprogramowania,

                    usuwaniu Nieprawidłowości Oprogramowania,

                    usuwanie niespójności baz danych będących wynikiem Nieprawidłowości Oprogramowania,

                   wskazywaniem rozwiązań zastępczych na czas usuwania Nieprawidłowości Oprogramowania.

3.Doradztwa związanego  z analizą problemów merytorycznych, technicznych i organizacyjnych, które   dotyczą Oprogramowania oraz wskazywanie rozwiązań niezbędnych dla obsługi tych problemów.

                4.  Modyfikacji i aktualizacji oprogramowania.

Wymagania dot. czasu reakcji i napraw wg zał. Nr 1.

Termin realizacji zamówienia  od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usług serwisowych dotyczących zintegrowanego systemu informatycznego w jednostce służby zdrowia, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody określające czy te usługi  zostały wykonane należycie,

 

Wymagane dokumenty:

 

Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje:

 

1. Stałym dostępem do aktualizacji oprogramowania aplikacyjnego w celu wcześniejszego zapoznania się ze zmianami w oprogramowaniu

 

2. Stałym, nieograniczonym dostępem do wsparcia technicznego producenta oprogramowania w celu: bieżącej współpracy nad rozwiązywaniem problemów wynikających z częstych zmian przepisów, szybkiego diagnozowania i skutecznego eliminowania ewentualnych błędów w funkcjonowaniu oprogramowania  aplikacyjnego

 

3.  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosowanych dokumentów lub oświadczeń  potwierdzających  spełnienie w/w wymogów

 

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

5. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych , których mowa w ustawie  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

 

6. Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).

 

7.W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

 

8. Oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski

 

9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty.

 

Proszę o przysłanie oferty do dnia 23 maja 2018 r. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z zapytania ofertowego. Ofertę proszę przesłać pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki faksem na numer (87) 5676910 lub pocztą elektroniczną na adres: spzop@list.pl .

 

Formularz ofertowy:  FORMULARZ_OFERTOWY.docx

 

Załącznik nr 1: Załącznik_nr_1_Wymagania_dot_czasu_reakcji_i_napraw.docx

 

Odpowiedzi na pytania: Odpowiedzi.docx

 

Wybór oferty: Wybór_oferty.docx

 

Ogłoszony
2018-05-07

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Transport sanitarny chorych noszowanych i nienoszowanych na terenie powiatu białostockiego  i miasta Białystok  w szczególności:


* transport pacjentów na badania

* transport pacjentów do szpitala

* transport pacjentów do domu

Termin realizacji zamówienia 3 lata od dnia podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

 

Proszę o podanie ceny transportu chorych za 1 km.

 

 • cena za 1 km przebiegu ambulansu przewożącego pacjenta wraz z ratownikiem lub z kierowcą netto.....................brutto...............

 • cena za 1 godzinę pracy ambulansu przewożącego pacjenta wraz z ratownikiem netto.....................brutto...............

 • cena za 1 godzinę pracy ambulansu przewożącego pacjenta wraz z kierowcą netto.....................brutto...............

 

Uwagi:
 

Do oferty prosimy załączyć:
 

 • dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed składaniem ofert.
 • Kopię polisy OC potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 01 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2017.978 t.j. z dnia 2017.05.18)
 • Oświadczenie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
 • Oświadczenie o spełnianiu wszelkich wymogów prawnych uprawniających do wykonywania działalności w określonym przez ofertę zakresie.
 • Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 t.j. z dnia2017.10.19).
 • Wykaz instytucji na rzecz których oferent świadczy usługi transportu sanitarnego w 2017 r.
 • Jeżeli oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

 

Na odpowiedź oczekujemy do dnia 21 maja 2018  r. do godziny 15.00

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, faksem na numer (87) 5676910 lub pocztą elektroniczną na adres: spzop@list.pl

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

Ogłoszony

2018-03-01

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej ( wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej wraz z niezbędnymi załącznikami) o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.4 Infrastruktura Społeczna. Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Nr naboru RPPD.08.04.01-IŻ.00-20-003/18.

Projekt będzie dotyczyć wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOP.

 

Oferta powinna zawierać:

1.Formularz ofertowy

2.Oświadczenie o posiadanej wiedzy, zasobach, pozwoleniach niezbędnych do  wykonania  zamówienia.

3. Wykaz co najmniej 5 wykonanych projektów  podobnego rodzaju w ciągu ostatnich 3 lat w wyniku których zamawiający projekt  otrzymał dofinansowanie .

 

Uwaga:

Kryterium oceny ofert dot. wykonania dokumentacji aplikacyjnej.

– cena 80 %

- liczba wykazanych projektów podobnego rodzaju które uzyskały dofinansowanie w ciągu ostatnich 3 lat.- 20% wg wzoru( oferowana liczba projektów / największa liczba projektów x 20)

Kryterium oceny oferty dot. złożenie wniosku o uzyskanie OCI – 100 % cena

 

Proszę o przysłanie oferty do 08.03.2018r.  Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki lub   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres: spzop@list.pl

 

Termin składania ofert został wydłużony do  21 marca 2018 r.

 

Załączniki:

 

1. Formularz Ofertowy

2. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

 Roztrzygnięty