Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA


Data

zgłoszenia przetargu

Nazwa przetargu i opis

 

Status

2020-12-01

 

Dostawa:

  • masek FFP3 z zaworem wydechowym   sztuk 600,

  • masek FFP3 bez zaworu wydechowego – sztuk 300

  • rękawic nitrylowych ochronnych – M – 250 opak. po 100 sztuk, L- 200 opak. po 100 sztuk, XL- 50  opak. po 100 sztuk.

  • kombinezonów ochronnych – sztuk  100

  • przyłbic – sztuk 70

 

Załączniki:

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty

( dodano: 09.12.2020 r.)

2. Informacja dot. zmiany liczby zamawianych środków wg załącznika

3. Zapytanie ofertowe

 

ogłoszony

2020-11-13

 

Dostawa masek FFP3  sztuk 200, rękawic ochronnych – M – 100 opak. po 100 sztuk, L- 100 opak. po 100 sztuk, XL- 50 opak. po 100 sztuk, kombinezonów ochronnych – sztuk 150

 

Załączniki:

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 23.11.2020 r.)

2. Odpowiedzi na zapytania

3. Zapytanie ofertowe

 

Informacje dodatkowe:

 

Zapytanie ofertowe dotyczy rękawic ochronnych NITRYLOWYCH!

 

 

ogłoszony

2020-11-05

 

Dostawa masek ffp2 sztuk 600 oraz 30  przyłbic ochronnych  

 

Załączniki:

 

1.Wybór najkorzystniejszej oferty

(dodano: 18.11.2020 r.)

 

2.Zapytanie ofertowe

 

ogłoszony

2020-08-03

ZAPYTANIE OFERTOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Transport sanitarny chorych noszowanych i nienoszowanych na terenie powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego w szczególności:
* transport pacjentów na badania

* transport pacjentów do szpitala

* transport pacjentów do domu

Termin realizacji zamówienia: 3 lata od dnia podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

Proszę o podanie ceny transportu chorych za 1 km.

  • cena za 1 km transportu pacjentów noszowanych -          netto......................brutto.............
  • cena za 1 km tranasportu  pacjentów nienoszowanych  -  netto.....................brutto.....................

Uwagi :

Do oferty prosimy o załączenie

- Dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed składaniem ofert. 

- Kopię polisy OC potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Oświadczenie o spełnianiu  warunków określonych w Ustawie z dnia 05.01.2011, o kierujących pojazdami (Dz.U. 2020 poz.1268 z późn. zmianami )

- Oświadczenie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,

- Oświadczenie o spełnianiu wszelkich wymogów prawnych uprawniających do wykonywania  działalności w określonym przez ofertę zakresie.

 - Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2019 r. poz 1373).

- Jeżeli oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

Na odpowiedź oczekujemy do dnia 20 sierpnia  2020 r. do godziny 15.00

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Załączniki:

 

1.Wybór oferty

 

ogłoszony

2020-07-30

Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej  im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Załączniki:

 

1. Odpowiedzi na zapytania

2. Odpowiedzi na zapytania 2

(dodano: 31.07.2020 r.)

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz asortymentowo-cenowy

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pobierz

 

ogłoszony

2020-07-30

Sukcesywna dostawa leku Neoparin do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej  im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe

2.Formularz asortymentowo-cenowy

3.Wzór umowy

 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pobierz

 

ogłoszony

2020-07-09

(Dodano 05.08.2020 r.)

Nowe zapytanie - Remont dachu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Przedmiar robót

(Dodano 05.08.2020 r.)

 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pobierz

 

(dodano: 14.08.2020 r.)

Unieważnienie postępowania:

 

Treść komunikatu - pobierz

 

Remont dachu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Załączniki:

 

1. Zmiana terminu wykonania zamówienia

(dodano: 10.07.2020 r.)

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Przedmiar robót

 

ogłoszony

2020-07-08

Dostawa i montaż mebli medycznych oraz wyposażenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

 

Załączniki:

 

1. Odpowiedzi na zapytania

(dodano: 16.07.2020 r.)

 

2. Zapytanie ofertowe

3. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

4. Projekt umowy

5. Plan rozmieszczenia pomieszczeń

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Powiadomienie o wyborze.docx

 

ogłoszony

2020-05-25

Wykonanie usługi polegającej na dostawie rolet wewnętrznych i żaluzji pionowych typu verticale wraz z ich montażem w otworach okiennych w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Załączniki:

 

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(dodano: 05.06.2020 r.)

 

2. Zapytanie ofertowe

3. Formularz ofertowy

4. Projekt umowy

 

ogłoszony

2020-03-09

Dostawa i instalacja systemu parkingowego wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych niezbędnych do montażu systemu oraz wykonanie ogrodzenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II  w Suwałkach

 

Załączniki:

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Sp. J.

Ul. Majerskiego 8

16-400 Suwałki

(dodane: 26.03.2020 r.)

 

 

Informujemy, iż przedłużamy termin składania ofert do 26.03.2020 r.

(dodane:18.03.2020 r.)

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

5. Parametry techniczne

 

 

 

 

 

ogłoszony