Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

Klauzula informacyjna dla pacjentów

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, adres e-mail: spzop@list.pl, numer telefonu 87 565 91 20, wpisana do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000014752, numer NIP: 844-18-53-279, REGON: 790376383, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Bogusław Kijewski, e-mail: mediasystem@post.pl

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności medycznej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) oraz ustawy z 06 listopada. 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. z 2017 poz. 1318 ze zm). Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

 

 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do wglądu w dokumentację medyczną

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, adres e-mail: spzop@list.pl, numer telefonu 87 565 91 20, wpisana do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000014752, numer NIP: 844-18-53-279, REGON: 790376383, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Bogusław Kijewski, e-mail: mediasystem@post.pl

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wglądu w dokumentację medyczną pacjenta.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, art. 26 ust.1 i 2 ustawy z dn. 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy z dn. 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 

 

Klauzula informacyjna dla osób wypożyczających sprzęt medyczny

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, adres e-mail: spzop@list.pl, numer telefonu 87 565 91 20, wpisana do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000014752, numer NIP: 844-18-53-279, REGON: 790376383, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Bogusław Kijewski, e-mail: mediasystem@post.pl

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy wypożyczenia sprzętu medycznego

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizacji umowy wypożyczenia sprzętu medycznego

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Informujemy, że :

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, adres e-mail: spzop@list.pl, numer telefonu 87 565 91 20, wpisana do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej  pod numerem KRS 0000014752, numer NIP: 844-18-53-279, REGON: 790376383, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Bogusław Kijewski, e-mail: mediasystem@post.pl  

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało nieuwzględnieniem Pani/Pana osoby w procesie rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Informujemy, że :

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, adres e-mail: spzop@list.pl, numer telefonu 87 565 91 20, wpisana do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej  pod numerem KRS 0000014752, numer NIP: 844-18-53-279, REGON: 790376383, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Bogusław Kijewski, e-mail: mediasystem@post.pl  

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej/zlecenia/o dzieło.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji powyższej umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO oraz Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.0.1579).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane

 

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, adres e-mail: spzop@list.pl, numer telefonu 87 565 91 20, wpisana do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000014752, numer NIP: 844-18-53-279, REGON: 790376383, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Bogusław Kijewski, e-mail: mediasystem@post.pl

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji wolontariatu

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udziału w wolontariacie

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane