Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Elementy aktywne w serwisie nie są dostępne za pomocą klawiatury i nie posiadają dostępnej alternatywy (kryteria WCAG: 2.1.1 - Poziom „A”). Brak możliwości zmiany kontrastu strony i wielkości czcionki tekstu (czarne tło - żółte litery, zmiana wielkości czcionek).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Wasilewska.
 • E-mail: pwasilewska@paliatywna-suwalki.home.pl
 • Telefon: 87 567 69 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach
 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 54
 • E-mail: spzop@list.pl
 • Telefon: 87 567 69 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II  mieści się przy ul. Szpitalnej 54  w Suwałkach.
 2. Do budynku prowadzi jeden wjazd  od ul. Szpitalnej.
 3. Funkcjonują dwa wejścia: A i B.
 4. Wejście A jest wejściem prowadzącym do administracji oraz komórek organizacyjnych zajmujących się domowa opieką nad pacjentami,
 5. Wejście B jest wejściem prowadzącym do wszystkich oddziałów stacjonarnych.
 6. Do obu wejść prowadzą  schody składające się z  2 stopni. Każde wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 7. Budynek nie posiada recepcji.
 8. Budynek jest parterowy bez schodów i wind, w całości dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.
 9. Toalety dla osób niepełnosprawnych mieszczą się  na wewnętrznych  korytarzach na lewo od wejścia  A i wejścia B.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji głosowych.
 11. Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowa dla osób niepełnosprawnych.
 12. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 13. Nie ma możliwości skorzystania z języka migowego on-line, na miejscu można otrzymać taka usługę po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do sekretariatu zakładu 875676910.


 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis https://paliatywna.suwalki.pl/ był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Planowana jest migracja serwisu do usługodawcy hostingowego zapewniającego zgodność z WCAG 2.1. Obecny usługodawca nie jest zainteresowany rozwojem usługi w kierunku zgodności z WCAG 2.1.

 

Inne informacje i oświadczenia

 

Aplikacje mobilne

 

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.