Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

 


 

Suwałki, dn. 2017.12.18

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

Im. Jana Pawła II

w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

875676910

 

 

                                     

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowych związanych z codzienną usługą polegającą na : sporządzaniu posiłków ( diet ) dla pacjentów SPZOP, dystrybucji posiłków w opakowaniach jednorazowych do kuchenki.

 

Okres obowiązywania umowy – 15 miesięcy ( od 01.01.2018 r do dnia 31.03.2019 r.

Ilość osobodni w skali roku - 12 775 osobodni

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy by w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotował posiłki o charakterze świątecznym z uwzględnieniem tradycyjnych potraw, oraz kawałek ciasta w niedziele i inne święta.

Nie dopuszcza się stosowania zup i ziemniaków z komponentów proszkowych.

Posiłki należy wykonywać pod nadzorem dietetyka Wykonawcy.

Jadłospis powinien być dostarczany codziennie rano na cały dzień.

Wykonawca powinien dołączyć zbilansowany jadłospis na okres 3 tygodni z rozliczeniem wartości kalorycznych i odżywczych dot. diety ogólnej po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

 

 

Warunki dodatkowe

     Nie dopuszcza się   składania ofert częściowych

 1. Wykonawca wymaga dołączenia do oferty wykazu potwierdzającego wykonanie usługi żywienia cateringu dla 3 podmiotów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda usługa żywienia, z wyszczególnieniem nazwy Zamawiającego, daty realizacji usług, nazwy usług wraz z dołączonymi referencjami.
 2. Wykonawca wymaga posiadania i dołączenia aktualnego certyfikatu HACCP wydanego przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości.
 3. Dokument potwierdzający posiadanie dietetyka.
 4. Polisa ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł.
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do produkcji żywności w tym zezwolenie na realizację usługi w systemie cateringowym; decyzję dopuszczającą środek transportu do przewożenia żywności, wydaną przez inspektora sanitarnego.

 

    Kryterium oceny ofert

   – cena – 95 %

   - posiadanie certyfikatu ISO 22000 -5%

 Proszę o przysłanie oferty do 27 grudnia  2017 r.  Ofertę prosimy przesłać pocztą na      adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz ofertowy: Formularz oferty żywienie.pdf

 

Umowa na żywienie: Umowa żywienie.docx

 

Wybór oferty: Wybór_oferty_żywienie_20171229.doc

 


 

 

Suwałki, dn. 2017.10.10

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

Im. Jana Pawła II

w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

875676910

 

                                     

ZAPYTANIE OFERTOWE

 ( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach zgodnie z przedmiarem robót

 

Warunki dodatkowe

Kryterium oceny ofert

– cena – 100 %

gwarancja 24 miesiące od daty odbioru robót.

Termin realizacji zadania do 15 listopada   2017  r.

Proszę o przysłanie oferty do 24 października  2017 r.  Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz ofertowy:  Formularz ofertowy schody 2017.doc

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Wybór_oferty_Remont_20171030.doc

 


 

 

Suwałki, dn. 2017.10.03

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                               

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                 

 

                                     

ZAPYTANIE OFERTOWE
 

 (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Modernizację istniejącego systemu przyzywowego wraz z rejestracją zdarzeń, oprogramowaniem, modułem do programowania chipów, chipami, czytnikami chipów, adapterami i pozostałymi pracami niezbędnymi do modernizacji.

Okres gwarancji min. 24 miesiące

W celu ustalenia szczegółowego zakresu prac wskazana jest wizyta oferenta w zakładzie.

 

Oferta powinna zawierać:

1.Formularz ofertowy

2.Wykaz 3 wykonanych prac podobnego rodzaju w ciągu 5 lat.

3.Oświadczenie o posiadanej wiedzy, zasobach, pozwoleniach niezbędnych do  wykonania tej inwestycji.

4.Wykaz prac planowanych do wykonania

 

Uwaga:

Kryterium oceny ofert

– cena 90 %

-10% 3 lata gwarancji, 5 % 2 lata gwarancji.

 

Termin wykonania do 30 listopada 2017 r.

Termin płatności 15 dni po prawidłowym wykonaniu prac i wystawieniu faktury

 

Proszę o przysłanie oferty do 21.10. 2017 r.  Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki  
faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz ofertowy: Formularz_ofertowe_instalacja_przyzywowa.doc

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Wybór oferty dot. systemu przyzywowego.docx

 

 


Suwałki, dn. 2017.08.02

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki

                                                                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Transport sanitarny chorych noszowanych i nienoszowanych na terenie powiatów augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego w szczególności:
* transport pacjentów na badania

* transport pacjentów do szpitala

* transport pacjentów do domu

Termin realizacji zamówienia 3 lata od dnia podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

Proszę o podanie ceny transportu chorych za 1 km.

 • cena za 1 km transportu pacjentów noszowanych -          netto......................brutto.............

 • cena za 1 km tranasportu  pacjentów nienoszowanych  -  netto.....................brutto.....................

Uwagi:

Do oferty prosimy o załączenie

- dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed składaniem ofert. 

- Kopię polisy OC potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Oświadczenie o spełnianiu  warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012 r. poz.151 z późn. zmianami o kierujących pojazdami

- Oświadczenie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,

- Oświadczenie o spełnianiu wszelkich wymogów prawnych uprawniających do wykonywania  działalności w określonym przez ofertę zakresie.

 - Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2016 r. poz 1793).

- Wykaz instytucji na rzecz których oferent świadczy usługi transportu sanitarnego w 2014 r.

- Jeżeli oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

 

 

Na odpowiedź oczekujemy do dnia 22 sierpnia  2017 r. do godziny 15.00

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres: spzop@list.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Wybor_oferty transport.doc

 

 


 

Suwałki, dn. 2017.05.31

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                               

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                 

 

                                     

ZAPYTANIE OFERTOWE

 ( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Dostawa odzieży roboczej na potrzeby pracowników medycznych

Składającej się z:

 Kompletów damskich i męskich ( żakiet z kieszeniami, spodnie)

 Fartuchów

 Butów skórzanych z przeznaczeniem do użytku w podmiotach medycznych.

Ilość personelu medycznego: Pielęgniarki – 16 osób, salowe/opiekunki medyczne -10 osób, rehabilitanci, psycholodzy, lekarze – 10 osób.

Częstotliwość zmiany odzieży służbowej co 2 lata lub do zużycia)

Wielkość, szczegóły w tym wzory  zamówienia będą określane na bieżąco w zależności od potrzeb.

 

Oferta powinna zawierać:

 • Karty technologiczne tkanin potwierdzające  parametry.
 • Certyfikat zgodności odzieży (wyrób gotowy) z ENV 14237:2002 „Tekstylia w systemie ochrony zdrowia”
 • Certyfikat zgodności odzieży (wyrób gotowy)  z PN-P-84525:1998 „Odzież robocza. Ubrania robocze”
 • Certyfikat ekologiczny na odzież (wyrób gotowy)  np.  „Przyjazny dla człowieka” lub Oeko-Tex Standard 100.
 • Certyfikat dla obuwia zawodowego do użytku w pracy zgodnie z normą EN 347

 

Tkanina powinna dopuszczać temperaturę prania do  85 stop.C.,  180 g/m kwadratowy

Uwaga:

Okres obowiązywania umowy – 4 lata

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Proszę o przysłanie oferty do 15  czerwca 2017 r.  Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz ofertowy: FO_odzież medyczna_20170601.doc

 

 


 

 

 

Suwałki 18.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy „Podstawy leczenia żywieniowego”. Szkolenie będzie przeznaczone dla 6 uczestników realizowane w siedzibie Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia po uzgodnieniu z Zamawiającym nie później do 30 kwietnia 2017 r.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Szkolenie powinno być zrealizowane przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny, w której program szkolenia do uzyskania specjalizacji obejmuje żywienie dojelitowe, program zgodnie z wymogami dot. tematyki szkolenia specjalizacyjnego „ Podstawy leczenia żywieniowego”

 Tematyka ( Czas trwania 24 godziny)

1. Niedożywienie: częstość występowania, następstwa, rodzaje niedożywienia, metody oceny stanu odżywienia

2.Wskazania do leczenia żywieniowego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu okołooperacyjnego i żywienia krytycznie chorych,  w tym wskazania do domowego żywienia dojelitowego, kwalifikacja chorych do żywienia domowego

3.Metody leczenia żywieniowego: żywienie pozajelitowe i dojelitowe

4.Systemy podaży diet i monitorowanie chorego podczas domowego

żywienia dojelitowego, opieka nad dostępem do przewodu pokarmowego

4. Preparaty stosowane  w żywieniu pozajelitowym i dojelitowym

5. Powikłania leczenia żywieniowego: zapobieganie ,rozpoznanie, leczenie

6.Organizacja i dokumentacja leczenia żywieniowego

Szkolenie powinno zostać zakończone egzaminem i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Proszę o przysłanie oferty do dnia 23 kwietnia 2017 r. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z zapytania ofertowego. Ofertę proszę przesłać pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki faksem na numer (87) 5676910 lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

 

Formularz ofertowy: FO_Leczenie_zywieniowe_20170418.docx

 


 

 

 

Suwałki, dn. 2017.04.07

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                               

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki    

                                              

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy „Podstawy leczenia żywieniowego”. Szkolenie będzie przeznaczone dla  6 uczestników  realizowane  w siedzibie  Zamawiającego.

 

Termin realizacji zamówienia po uzgodnieniu z Zamawiającym nie później do 27 kwietnia 2017 r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Dodatkowe Szkolenie powinno być zrealizowane przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny, w której program szkolenia do uzyskania specjalizacji obejmuje żywienie dojelitowe, program zgodnie z wymogami dot. tematyki szkolenia specjalizacyjnego „ Podstawy leczenia żywieniowego”

 

Proszę o przysłanie oferty  do dnia 16 kwietnia  2017 r.

Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z zapytania ofertowego.

 

Ofertę  proszę  przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz zapytania ofertowego: FO szkolenie z żywienia dojelitowego.docx

 

 


 

 

 

Suwałki, dn. 2017.03.29

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                              

Szpitalna 54                                                                               

16-400 Suwałki    

                                              

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy „Podstawy leczenia żywieniowego”. Szkolenie będzie przeznaczone dla  6 uczestników

 

Termin realizacji zamówienia po uzgodnieniu z Zamawiającym nie później do 27 kwietnia 2017 r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Dodatkowe Szkolenie powinno być zrealizowane przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny, w której program szkolenia do uzyskania specjalizacji obejmuje żywienie dojelitowe, program zgodnie z wymogami dot. szkolenia specjalizacyjnego.

 

Proszę o przysłanie oferty  do dnia 06 kwietnia  2017 r.

Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z zapytania ofertowego.

 

Ofertę  proszę  przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

 

Formularz ofertowy: FO_szkolenie z zywienia dojelitowego.docx

 

 


 

 

 

Suwałki, dn. 16.03.2016r.

 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

 

DOTYCZĄCEJ wykonywania usługi polegającej na systematycznej aktualizacji strony internetowej dotyczącej przebiegu realizacji projektu pn: „Hospicjum –Drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” dofinansowanego ze środków MFE Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i NMF 2009-2014.

 

Zamawiający:    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki 

 

Dnia 10.03.2017 r skierowano zapytanie ofertowe do następujących oferentów:

 

l.p

Nazwa oferenta

1

ACTiWA z siedzbą w Łodzi filia SUWAŁKI

2

Bialcan s.c. K.Iskrzak, T.Zawadzki Białystok

 

3

Media System Bogusław Kijewski Augustów

 

 

Do dnia 15 marca 2017 r. zamawiający otrzymał następujące oferty:

 

l.p

Nazwa oferenta

Całkowita wartość oferty brutto

1

ACTiWA z siedzbą w Łodzi filia SUWAŁKI

650 zł

 

2

Bialcan s.c K.Iskrzak, T.Zawadzki Białystok

 

629,99

3

Media System Bogusław Kijewski Augustów

 

590 zł

 

 

Komisja stwierdziła iż oferta Media System Bogusław Kijewski  spełnia wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz została uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 


 

 

 

 

Suwałki, dn. 2017.02.27

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                             

Szpitalna 54                                                                              

16-400 Suwałki                                                                       

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Dostawa generatora  tlenu do sieci tlenowej wraz z instalacją i dostosowaniem pomieszczeń

Polegającym na:

 

1.Zaprojektowaniu oraz wykonanie kompletnej instalacji generatora tlenu medycznego  do zasilania istniejącej centralnej instalacji tlenowej  przy uwzględnieniu potrzeb zakładu oraz wymaganych obowiązującym prawem wymogów.( punkty poboru tlenu w salach chorych, sztuk 36, wstępne określenie zapotrzebowania ilości tlenu 20l/min).

3 Zapewnieniu monitorowania właściwości  tlenu uwzględnionych w Farmakopei ( ciśnienia, stężenia tlenu, zanieczyszczeń tlenu) oraz temperatury pomieszczenia.

4.Dostosowaniu pomieszczenia przeznaczonego na montaż generatora tlenu

5.Użyciu podczas instalacji materiałów, sprzętów , urządzeń, posiadających wymaganych  prawem deklaracje zgodności, certyfikaty, pozwolenia itp. do stosowania  w zakładzie opieki zdrowotnej a, generator tlenu powinien posiadać status wyrobu medycznego. Dokumenty powinny zostać dołączone do oferty)

6.Zapewnieniu alternatywnego źródła tlenu na potrzeby zakładu przełączanego w sposób automatyczny (w przypadku wykorzystania butli tlenu powinny one posiadać obudowę zabezpieczającą)

7. Zapewnieniu możliwości rozbudowy generatora tlenu, jeżeli zaistniej potrzeba zwiększenia ilości  produkcji tlenu.

8.Uruchomieniu generatora tlenu, sprawdzenie właściwości produkowanego tlenu, uzyskaniu certyfikatu na całościową  instalację tlenu oraz przeszkoleniu pracowników zakładu.

9.Zapewnieniu serwisowania wykonanej instalacji co najmniej przez 10 lat poprzez wykazanie danych ewentualnego serwisanta lub serwisantów.

10.Przedstawienie producenta części zamiennych wraz z jego adresem i telefonem kontaktowym.

11. Udzieleniu gwarancji na okres 36 miesięcy.

 

 

Inne :

1.Generator tlenu powinien produkować tlen o właściwościach określonych w Farmakopei Europejskiej

2. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się wcześniej z warunkami instalacji generatora tlenu w siedzibie Zamawiającego

 

 

 

Warunki uczestnictwa

 

1.Wykonawca powinien wykazać  co najmniej  3 usługi/dostawy dot. wykonania   instalacji generatora tlenu na potrzeby zakładów opieki zdrowotnej wraz odpowiadającymi im referencjami w ciągu 3 lat od dnia złożenia oferty( wykaz powinien zawierać datę, wartość wykonanych prac oraz nazwę zamawiającego.

2.Wykonawca powinien dostarczyć odpis z właściwego rejestru o działalności gospodarczej,

oraz dokumenty potwierdzające właściwości , dane techniczne oferowanego urządzenia: deklaracje zgodności, Certyfikat CE, instrukcje użytkowania, właściwości techniczne urządzenia

3.Wykonawca powinien dostarczyć projekt instalacji  łącznie z ofertą

 

 

Oferty można składać do dnia 14.03.2017. do godziny 15.00

Dostawa i montaż   do  15.04.2017

Kryterium oceny – cena 90. %

Doświadczenie -10 % wg pkt.1  ( 3 wykonane usługi – 0%, 4 wykonane usługi w ciągu 3 lat -5%, 5 i więcej wykonanych usług w ciągu 3 lat  -10%)

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Oferty proszę składać na formularzach ofertowych dołączonych do zapytania ofertowego

W razie wątpliwości proszę o kontakt 512492968

 

 

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, zmiany jego treści, przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

Formularz ofertowy: FO generator tlenu.docx

 

Pytania do zapytania ofertowego: Pytania do zapytania ofertowego.docx

 

Pytania nr 2 do zapytania ofertowego: odpowiedź na pytanie.docx

 

Wybór oferenta: Wybór_dostawa_tlenu.doc

 

 


 

 

 

 

 

Suwałki, dn. 2017.02.24

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                             

Szpitalna 54                                                                              

16-400 Suwałki                                                                       

ZAPYTANIE OFERTOWE

 ( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

System prewencji w opiece długoterminowej składający się z :

1. system  detekcji obecności pacjenta w łózku z czujnikami umieszczonymi w łóżku zasilanymi za pomocą baterii oraz z sieci elektrycznej  wraz z niezbędnymi akcesoriami  – sztuk 3

2. system wspomagający prewencję upadków i nocnego błądzenia z czujnikami które mogą być umieszczone na podłodze obok łózka zasilane bateriami oraz za pomocą sieci elektrycznej wraz z niezbędnymi akcesoriami    – sztuk 3

3.system detekcji napadów toniczno-klonicznych z czujnikami umieszczonymi zasilanymi za pomocą baterii oraz po podłączeniu do sieci elektrycznej w łóżku wraz z niezbędnymi akcesoriami  – sztuk 1

System powinien składać się z czujników monitorujących aktywność pacjenta z możliwością podłączenia do ogólnego systemu przywoławczego, emitującego sygnał dźwiękowy z możliwością regulacji głośności.

 

Urządzenia powinny posiadać deklaracje zgodności, instrukcje użytkowania oraz paszporty techniczne z wpisem  o stanie gotowości umożliwiającym użytkowanie oraz obowiązkowymi terminami przeglądów.

Minimalny okres gwarancji wraz z bezpłatnymi przeglądami jeżeli takie są wymagane w tym okresie   – 24 miesiące

Wymienione dokumenty powinny być dołączone do urządzenia.

Zamawiający wymaga podłączenia w/wym urządzeń do sieci przyzywowej

Oferty można składać do dnia 10.03.2017 r. do godziny 15.00

Dostawa  do  15.04.2017 r.

Kryterium ceny – cena 80. %

5 % Gwarancja (2 lata gwarancji 0%, 3lata gwarancji 5%)

15% jakość systemów, nowoczesność rozwiązań technologicznych, przydatność podczas opieki nad pacjentem ( średnia ocen 3 osobowej komisji przy 5 stopniowej skali oceny 1 stop=1%)

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Oferty proszę składać na formularzach ofertowych dołączonych do zapytania ofertowego.

W razie wątpliwości proszę o kontakt 512492968.

 

Formularz ofertowy: FO_monitorowanie_obecności_pacjenta_w_łózku_20170224.docx

 

Odpowiedzi na pytania: Odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego.docx

 

Wybór oferenta: Wybór_systemu_prewencji.doc

 

 


 

 

 

Suwałki, dn. 2017.02.23

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                               

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Pełnienie funkcji asystenta koordynatora ds. sprzętowych

podczas realizacji  projektu „ Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP im.  Jana Pawła a II w Suwałkach „

 

termin realizacji umowy – marzec, kwiecień 2017

 Kryterium oceny ofert  – cena 100. %

Wymagania:

Posiadanie kursu: eksploatacja urządzeń instalacji niepalnych gazów medycznych

oraz uprawnienia SEP kategorii E

 

Proszę o przysłanie oferty w ciągu 7 dni od dnia otrzymania   zapytania ofertowego

wraz z kopią posiadanych kursów i uprawnień.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz ofertowy: FO_Asystent_20170223.docx

 

Protokół wyboru oferty: Protokół wyboru oferty asystent 20170426.doc

 


 

 

 

 

Suwałki, dn. 2017.02.23

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

Szpitalna 54

16-400 Suwałki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Fotel do masażu całego ciała sterowany za pomocą pilota z możliwością rozłożenia do pozycji leżącej

Techniki masażu:

Ugniatanie + ostukiwanie

Masaż łydki, masaż stóp

Masaż powietrzny, ostukiwanie, shiatsu, masaż szwedzki, ugniatanie , wałkowanie

 

Z możliwością masażu głowy, karku, szyi, odcinka lędźwiowego, łydek , stóp

Z ustawieniem rodzaju masażu, czasu masażu, szybkości masażu i jego szybkości.

Podnóżek i pozycja fotela ustawiana elektronicznie

 

Posiadający co najmniej 5 zdefiniowanych programów

- masaż rozciągający

- masaż na całe plecy od glowy aż do pośladków

- masaż środkowej i dolnej części pleców

- masaż szyi i ramion

- masaż łydek i stóp

 

 

Zamawiający wymaga dostawy wraz ze szkoleniem personelu

Okres gwarancji wraz z bezpłatnymi przeglądami okresowymi w tym czasie jeżeli takie przeglądy są wymagane –min 24 miesiące.

Preferowany kolor – beżowy, kremowy

Wykonany z wytrzymałego materiału, zmywalnego łatwego do konserwacji i utrzymania czystości.

Minimalne obciążenie 120 kg.

Termin dostawy do 31 marca 2017 r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

Proszę o przysłanie oferty do dnia 10.03.2017 r.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki faksem na numer (87) 5676910 lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy fotel masujący.docx

 

 

Roztrzygnięcie postępowania ofertowego: Rozstrzygnięcie_fotel.doc

 


 

 

Suwałki, dn. 2017.02.15

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                               

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Pełnienie funkcji asystenta koordynatora ds. sprzętowych

podczas realizacji  projektu „ Hospicjum- drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP im.  Jana Pawła a II w Suwałkach „

 

termin realizacji umowy – marzec, kwiecień 2017

 Kryterium oceny ofert  – cena 100. %

Wymagania:

Posiadanie kursu: eksploatacja urządzeń instalacji niepalnych gazów medycznych

oraz uprawnienia SEP kategorii E

 

Proszę o przysłanie oferty w ciągu 7 dni od dnia otrzymania   zapytania ofertowego

wraz z kopią posiadanych kursów i uprawnień. Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

 

Formularz ofertowy: FO_Asystent_20170215.docx

 

 


 

 

 

Suwałki, dn. 2017.02.11

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                               

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                    

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Szkolenie dla lekarzy  z zakresu geriatrii i komunikacji z pacjentem geriatrycznym . Szkolenie będzie przeznaczone dla  6 -8 uczestników

 

Termin realizacji zamówienia po uzgodnieniu z Zamawiającym nie później do 15 kwietnia 2017 r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

 

Dodatkowe : Wykłady powinny być przeprowadzone przez lekarzy specjalistów z zakresu geriatrii  z min 3 letnim doświadczeniem w leczeniu pacjentów geriatrycznych,  w szpitalu, na stacjonarnych oddziałach geriatrycznych,

Proszę o przysłanie oferty  do dnia 19 lutego 2017 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych uwzgędniających tematykę proponowanych wykładów

w ramach szkolenia.

 

Ofertę wraz z propozycja szczegółowej tematyki szkolenia  proszę  przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz zapytania ofertowego: Formularz ofertowy szkolenie z geriatrii.docx

 

Wybór oferenta: Wybór szkolenie z geriatrii_20170223.doc

 

 


 

 

 

 

Suwałki, dn. 2017.02.01

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                              

Szpitalna 54                                                                               

16-400 Suwałki                                                    

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Szkolenie dla lekarzy  z zakresu geriatrii i komunikacji z pacjentem geriatrycznym . Szkolenie będzie przeznaczone dla  6 -8 uczestników

 

Termin realizacji zamówienia po uzgodnieniu z Zamawiającym nie później do 15 kwietnia 2017 r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

 

Dodatkowe : Wykłady powinny być przeprowadzone przez lekarzy specjalistów z zakresu geriatrii  z min 3 letnim doświadczeniem w leczeniu pacjentów geriatrycznych,  w szpitalu, na stacjonarnych oddziałach geriatrycznych,

Proszę o przysłanie oferty  do dnia 10 lutego 2017 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych uwzgędniających tematykę proponowanych wykładów

w ramach szkolenia.

 

Ofertę wraz z propozycja szczegółowej tematyki szkolenia  proszę  przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz ofertowy: FO_szkolenie_ geriatria_20170201.doc

                                                           

 

 


 

 

 

 

Suwałki, dn. 2017.01.27

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                                             

Szpitalna 54                                                                              

16-400 Suwałki                                                                       

ZAPYTANIE OFERTOWE

 ( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Wielofunkcyjne urządzenie czyszczące 

Do czyszczenia sanitariatów, łazienek  i innych powierzchni. Łączy w sobie spryskiwanie detergentem, płukanie i odkurzanie.  Wyposażone niezbędne do pracy akcesoria.                                                                                                                          Sposób pracy urządzenia                                                                                                                                             Nałożenie na czyszczoną powierzchnię piany (ściany, elementy sanitarne oraz szyby , tapicerkę).                                                                                                                                         Spłukanie czystą wodą.                                                                                                                                                 Zebranie urządzeniem pozostałej ilości wody.  Dane techniczne

 • turbina: podwójna
 • moc silnika: 1200 W
 • podciśnienie: 2300 mm/H2O
 • przepływ powietrza: 60 l/s
 • poj. zbiorników: 30/30 l
 • pompa/moc: wibracyjna/80 W
 • ciśnienie/przepływ wody: 9 bar/ 4,5 l/min
 • waga: 75 kg
 • wymiary: 38x80x105 cm /+/- 10 cm

Oferty można składać do dnia 15.02.2017 r. do godziny 15.00

Dostawa  do  28.02.2017 r.

Kryterium oceny – cena 90. %

10 % Gwarancja ( 1 rok gwarancji – 0%, 2 lata gwarancji 5%, 3lata gwarancji 10%)

W czasie gwarancji bezpłatne obowiązkowe przeglądy

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

Oferty proszę składać na formularzach ofertowych dołączonych do zapytania ofertowego

W razie wątpliwości proszę o kontakt 512492968

 

 

Formularz ofertowy: FO_urzadzenie_czyszczace_20170127.docx

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Wybór urządzenie czyszczące.doc

 

 


 

 

 

Suwałki, dn. 2017.01.20

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach                               

Szpitalna 54                                                                             

16-400 Suwałki                                                    

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu pn: „ Hospicjum- drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP  w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

1. Realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek „Pediatryczna domowa opieka paliatywna dla pielęgniarek” wg programu zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia

2. Realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek ” wg programu zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia

Nauka będzie odbywać się w siedzibie Zamawiającego

Realizator szkolenia zapewnia  2  przerwy kawowe wraz z ciastem i kanapkami   oraz  1 obiad  podczas dnia realizacji zajęć teoretycznych .

Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem oraz wydaniem świadectwa ukończenia szkolenia

Liczba uczestników  w każdym szkoleniu od 5 do 10 osób

Realizujący szkolenie powinien posiadać wszelkie niezbędne zgody, decyzje do prowadzenia w/w szkoleń

Termin realizacji szkolenia do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Kryterium oceny ofert – cena 100. %

Oferty można składać odrębnie na każde ze szkoleń.

Proszę o przysłanie oferty do dnia 2.02.2017 r do godziny 15:00.Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki   faksem na numer (87) 5676910  lub pocztą elektroniczną na adres : spzop@list.pl

 

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy 2 szkolenia_20170120.doc

 

Protokół wyboru szkolenia 2: Protokół_wyboru_2_szkolenia.doc