Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

Suwałki, 2021.06.01

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 01.06.2021 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zmianami)

 

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia usług lekarskich w komórce organizacyjnej: Opieka Domowa nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta

 

Wymagania niezbędne

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

a) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie : anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii lub

b)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii lub chorób płuc, lub

c) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz ze specjalizacją I stopnia w

dziedzinie: anestezjologii, lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i

intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub

d)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny:

anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc,

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem  ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

 

1.Oferty mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2021 poz. 711 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej postępowania nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem  w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 01.06.2021”

 

2. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu oferentowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich oferentów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w sekretariacie  zakładu przy ul. Szpitalnej 54, 16-400 Suwałki w godz. 8.00 – 15.35 , tel. 875676910

 

3.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2021 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

 

4.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 16.06.2021 r.

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

 

1.Wzór oferty

2. Oświadczenie

3. Klauzula informacyjna

 


 

 

 

Suwałki, 2021.03.19

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 19.03.2021 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zmianami)

 

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia usług Lekarskich w komórce organizacyjnej: Opieka Domowa nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta

 

Wymagania niezbędne

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

a) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie : anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii lub

b)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii lub chorób płuc, lub

c) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz ze specjalizacją I stopnia w

dziedzinie: anestezjologii, lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i

intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub

d)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny:

anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc,

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem  ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

 

1.Oferty mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2020 poz. 295 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej postępowania nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem  w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 19.03.2021”

 

2. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu oferentowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich oferentów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w sekretariacie  zakładu przy ul. Szpitalnej 54, 16-400 Suwałki w godz. 8.00 – 15.35 , tel. 875676910

 

3.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 02.04.2021 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

 

4.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 06.04.2021 r.

 

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

 

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

 

1.Wzór oferty

2. Oświadczenie

3. Klauzula informacyjna

 

 


 

Suwałki, 2021.02.10

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 10.02.2021 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 późn.zmianami), Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020. poz. 295 z póź. zmianami.)

 

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich w Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego

 

1.Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba która:

a) posiada dyplom ukończenia szkoły medycznej w kierunku pielęgniarstwo

b) posiada zaświadczenie o ukończeniu kurs z zakresu żywienia dojelitowego

 

2.Wymagane dokumenty:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem   ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu ,zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

3.Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2020 poz. 295/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

4.Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich z dnia 10.02.2021 r.”

 

5. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

6.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 23.02.2021 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

 

7.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego:

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 25.02.2021 r.

 

8.Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

9.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

 

1.Wzór oferty

2. Oświadczenie

3. Klauzula informacyjna

 


 

Suwałki, 2021.01.11

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 11.01.2021 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 późn.zmianami), Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020. poz. 295 z póź. zmianami.)

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie

 

1.Wymagania niezbędne Hospicjum Stacjonarne:

Do konkursu może przystąpić osoba która:

a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub

b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub

c) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie podstaw opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu

 

Wymagania niezbędne Zakład Opiekuńczo-Leczniczy lub Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie:

Do konkursu może przystąpić osoba która:

Ukończyła specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub

pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego,

lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie

opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów; lub

ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów

 

2.Wymagane dokumenty:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu ,zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2020 poz. 295/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich z dnia 11.01.2021 r.”

5. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

6.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 26.01.2021 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

 

7.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 28.01.2021 r.

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

 

1.Wzór oferty

2. Klauzula informacyjna

 


 

Suwałki, 2020.09.11

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 11.09.2020 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zmianami)

w zakresie świadczenia usług lekarskich polegających na:

 

1. Świadczeniu  konsultacji medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

 

Wymagania niezbędne

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:  

a) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie : anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii lub

c) tytuł lekarza  ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub

d)   lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej terapii

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem  ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

2. Świadczeniu usług lekarskich w Hospicjum Stacjonarnym

 

Wymagania niezbędne:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 

Tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, lub lekarza legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem  ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2020 poz. 295 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 11.09.2020

 

 Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2020 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

 

Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.09.2020 r. w siedzibie Zakładu przy ul. Szpitalna 54

 

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

 

Kryteria oceny ofert100% cena.

 

Załączniki:

 

1. Oferta na świadczenie usług lekarskich ZOL WM

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

3. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu ZOL WM

4. Oferta na świadczenie usług lekarskich HOSPICJUM

5. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu HOSPICJUM

 


 

Suwałki, 2020.08.03

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej /Dz. U z 2020 roku poz. 295 z późniejszymi zmianami/

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

 

na udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w zakresie następujących

badań diagnostycznych :

 1. RTG
 2. USG
 3. TOMOGRAFII KOMUTEROWEJ
 4. BADAŃ DESYNTOMETRYCZNYCH
 5. BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie Zakładu przy ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.00 w dniach 03.08.2020 roku do 21.08.2020 roku lub można je pobrać ze strony internetowej www.paliatywna.suwalki.pl

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie zakładu przy ul. Szpitalnej 54 w Suwałkach na formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego Zamówienie do dnia 21 sierpnia 2020 roku do godz. 13:00 w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „ Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych. Nie otwierać przed 21 sierpnia 2020 przed godziną 13:30”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 27 sierpnia 2020 r.

Umowy na świadczenie usług zawarte zostaną na okres od 01.09.2020 roku do 31.08.2023 roku.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Kryterium oceny ofert – 100 % cena

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Załączniki:

 

1. Wykaz badań laboratoryjnych

 

Suwałki, 2020.06.26

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 26.06.2020 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zmianami)

 

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia usług Lekarskich polegających na świadczeniu  konsultacji medycznych z zakresu chorób płuc  w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie , Hospicjum Stacjonarnym , Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie, Zespole Długoterminowej Opieki dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie

 

Wymagania niezbędne

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:   tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie chorób płuc

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem  ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2020 poz. 295 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 26.06.2020

 

 Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2020 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

 

Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.07.2020 r. w siedzibie Zakładu przy ul. Szpitalna 54

 

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zmianami) oraz procedurą postępowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

 

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

 

Załączniki:

 

1. Oferta na świadczenie usług lekarskich

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

3. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu

 


 

Suwałki, 2020.03.05

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 05.03.2020 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zmianami)

 

w zakresie następujących usług medycznych :

 

 

1. Świadczenie usług lekarskich w Zespole Opieki Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi oraz Hospicjum Stacjonarnym

 

Wymagania niezbędne

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 

 - Tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, lub lekarza legitymującego się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego  

    konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający  

    kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania

    zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania

    zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia

    konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

2. Świadczenie usług lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wraz z

    wykonywaniem zadań koordynatora ds. medycznych

 

Wymagania niezbędne:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 

- tytuł lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny

  ogólnej, lub geriatrii, neurologii, psychiatrii, lub

- lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, 

   lub geriatrii, neurologii, psychiatrii

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego  

    konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający  

    kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania

    zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania

    zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia

    konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

3.Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2020 poz. 295 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

4.Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 05.03.2020”

 

5. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

6.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2020 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

 

7.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 23.03.2020 r.

 

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zmianami) oraz procedurą postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

 

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

 

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

 

1. Oferta na świadczenie usług medycznych ZOL

2. Oferta na świadczenie usług medycznych Opieka Paliatywna

3. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu ZOL

4. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu Opieka Paliatywna

5. Klauzula informacyjna

 


 

Suwałki, 2020.02.28

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 28.02.2020 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zmianami)

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia usług lekarskich w Opiece Domowej nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie  polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta

 

Wymagania niezbędne

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

a) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie : anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii lub

b)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii lub chorób płuc, lub

c) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz ze specjalizacją I stopnia w

dziedzinie: anestezjologii, lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i

intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub

d)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny:

anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc,

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane  konkursem  ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 2190 z póź.zmianami /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 28.02.2020 r”

 

1. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

2.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2020 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

 

3.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 17.03.2020 r.

 

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zmianami) oraz procedurą postępowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

 

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

 

1. Oferta na świadczenie usług lekarskich

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

3. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu

 


 

Suwałki, 2019.12.27

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 27.12.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zmianami)

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia usług lekarskich konsultacyjnych w dziedzinie neurologii w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie domu pacjenta oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym

 

Wymagania niezbędne

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane  konkursem  ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 2190 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 27.12.2019”

 

1. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

2.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2020 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

 

3.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 29.01.2020 r.

 

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zmianami) oraz procedurą postępowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

 

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

 

1. Oferta na świadczenie usług lekarskich

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

3. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu

 


 

Suwałki, 2019.12.27

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 27.12.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zmianami)

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia usług Lekarskich w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta oraz konsultacji medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie

 

Wymagania niezbędne:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

a) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie : anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii lub

b)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii lub chorób płuc, lub

c) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz ze specjalizacją I stopnia w

dziedzinie: anestezjologii, lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i

intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub

d)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny:

anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc,

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane  konkursem  ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 2190 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 27.12.2019”

 

1. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

2.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2020 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

 

3.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 29.01.2020 r.

 

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

 

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

 

1. Oferta na świadczenie usług lekarskich

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

3. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu

 


 

Suwałki, 2019.11.25

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 25.11.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zmianami)

w zakresie następujących usług medycznych:

 

Świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie i Suwałkach oraz Zespół Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi

 

Wymagania niezbędne

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub

b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub

c) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie podstaw opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu

 

Wymagane dokumenty:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2019 poz. 2190 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług pielęgniarskich z dnia 25.11.2019”

 

Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910 od 25.11.2019 r.

 

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2019 r. o godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

 

Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 23.12.2019 r.

 

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zmianami) oraz procedurą postępowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

 

Kryteria oceny ofert100% cena.

 

Załączniki:

 

1. Oferta na świadczenie usług pielęgniarskich

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

3. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu

 


 

                                                                                Suwałki, 2019.11.25

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 25.11.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami)

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych w Zespole Domowej Opieki dla Pacjentów i Dzieci Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta nie mniej niż 2 razy w tygodniu ,Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach, Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi

 

1.Wymagania niezbędne :

 

do konkursu może przystąpić osoba, która:

 

a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, lub

b) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia

zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub

c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku

rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, lub

d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, lub

f) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, lub

g) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły

publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik fizjoterapii

 

2.Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 160 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług fizjoterapeutycznych z dnia 25.11.2019 r.”

 

3. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910 od dnia 25.11.2019 r.

 

4.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2019 r. o godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

 

5.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 23.12.2019 r.

 

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

 

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

 

1. Oferta na świadczenie usług fizjoterapeutycznych

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

3. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu

 


 

Suwałki, 2019.10.18

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 18.10.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zmianami)

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia usług lekarskich z zakresu psychiatrii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Wymagania niezbędne:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada: tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie  psychiatrii

 

Wymagane dokumenty:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec oferenta zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2019 poz. 2190 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 18.10.2019”

 

Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910 od 18.10.2019 r.

 

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2019 r. o godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

 

Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 31.10.2019 r.

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zmianami) oraz procedurą postępowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

 

Kryteria oceny ofert100% cena.

 

Załączniki:

1. Oferta na świadczenie usług medycznych

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

 

 


 

Suwałki, 2019.06.07

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 07.06.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

 

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami)

w zakresie następujących usług medycznych :

Świadczenia kompleksowych usług psychologicznych w: Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej dla Dorosłych w Suwałkach i Augustowie, Zespole Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi, Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego

 

1.Wymagania niezbędne :

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca tytuł psychologa lub posiadająca   tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

 

2.Wymagane dokumenty:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe),

b) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem

c) Oferta na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 160 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług psychologicznych z dnia 07.06.2019 r.”

 

3. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

4.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2019 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

7.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 17.06.2019 r.

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

 

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

1. Oferta na świadczenie usług medycznych

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

 


 

Suwałki, 2019.05.17

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 17.05.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

 

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zmianami)

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia usług medycznych psychologicznych w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Chirurgicznej Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego oraz Zespole Domowej Opiece Paliatywnej w Suwałkach i Augustowie oraz Zespole Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Wymagania niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada : tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychoonkolog, którym jest osoba z wykształceniem psychologicznym lub medycznym, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane konkursem ( dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na potrzeby przeprowadzenia konkursu na świadczenia medyczne zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oferta na świadczenia medyczne

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2019 poz. 2190 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług psychologicznych z dnia 17.05.2019”

 

 

Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910 od 17.05.2019 r.

 

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2019 r. o godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

 

Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 30.05.2019 r.

 

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

 

Kryteria oceny ofert100% cena.

 

Załączniki:

 

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

2. Oferta na świadczenie usług medycznych

 

 


 

Suwałki, 2019.05.06

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 06.05.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

 

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami)

w zakresie następujących usług medycznych :

 

1.Świadczenia usług Lekarskich w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta

 

Wymagania niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

a) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie : anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii lub

b)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii lub chorób płuc, lub

c) tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz ze specjalizacją I stopnia w

dziedzinie: anestezjologii, lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i

intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub

d)  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny:

anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc,

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

2. Świadczenia usług lekarskich na rzecz chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo w domu pacjenta oraz ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

 

Wymagania niezbędne

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada :

 

- tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny, w której program szkolenia do uzyskania do uzyskania specjalizacji  obejmuje żywienie  dojelitowe i pozajelitowe, posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych

 

Wymagane dokumenty:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

3. Świadczenie usług lekarskich w zakresie nadzoru nad Wentylacją Mechaniczną w SPZOP im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Wymagania niezbędne

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 

Tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii lub anestezjologii i intensywnej terapii

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

 

4. Świadczenie usług lekarskich w Zespole Opieki Domowej Opieki Paliatywnej dla dorosłych i dzieci

 

Wymagania niezbędne

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 

 - Tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, lub lekarza legitymującego się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej

 

Wymagane dokumenty:

 

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 160 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług lekarskich z dnia 06.05.2019”

 

5. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

6.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2019 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

 

7.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 24.05.2019 r.

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami) oraz procedurą postępowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

1. Oferta na świadczenie usług lekarskich na rzecz chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo

2. Oferta na świadczenie usług lekarskich w Zespole Długoterminowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

3. Oferta na świadczenie usług lekarskich w zakresie nadzoru nad Wentylacją Mechaniczną.

4.  Oferta na świadczenie usług lekarskich w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej

5. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

6. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu

 

 


 

Suwałki, 2019.05.06

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 06.05.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

 

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami)

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich w Zespole Domowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta nie mniej niż 2 razy w tygodniu oraz stała dostępność pod telefonem w miejscowościach: Ogrodniczki, Skrybicze, Jatwieź Duża, Piwowary gm.Goniądz, Rutki Nowe, Remieńkiń, Białystok, Łomża, Suwałki

 

1.Wymagania niezbędne :  roczne doświadczenie zawodowe oraz ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub opieki paliatywnej, lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie,  lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów,

2.Wymagane dokumenty:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 160 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich z dnia 06.05.2019”

5. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

6.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2019 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

7.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 24.05.2019 r.

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

1. Oferta na świadczenie usług medycznych

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

3. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu

 

 


 

Suwałki, 2019.05.06

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 06.05.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

 

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami)

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych w Zespole Domowej Opieki dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie polegających na świadczeniu wizyt w domu pacjenta nie mniej niż 2 razy w tygodniu w miejscowościach: Ogrodniczki, Skrybicze, Jatwieź Duża, Piwowary gm.Goniądz, Białystok, Łomża,

 

1.Wymagania niezbędne : do konkursu może przystąpić osoba, która:

a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, lub

b) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia

zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub

c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku

rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, lub

d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, lub

f) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, lub

g) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły

publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik fizjoterapii

2.Wymagane dokumenty:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 160 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie usług fizjoterapeutycznych z dnia 06.05.2019 r.”

5. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

6.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2019 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

7.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 24.05.2019 r.

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

1.Oferta na świadczenie usług medycznych

2.Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

3.Oświadczenie dot. wykonywania zawodu

 

 


 

Suwałki, 2019.05.06

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 06.05.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki

 

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z póź. zmianami.) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami)

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia kompleksowych usług pielęgniarskich w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie

 

1.Wymagania niezbędne Hospicjum Stacjonarne:

Do konkursu może przystąpić osoba która:

a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub

b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub

c) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie podstaw opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu

Wymagania niezbędne Zakład Opiekuńczo-Leczniczy lub Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie:

Do konkursu może przystąpić osoba która:

Ukończyła specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub

pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego,

lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie

opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów; lub

ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów

2.Wymagane dokumenty:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania objętego konkursem  stanowiska ( prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OC osoby wykonującej zawód medyczny),

b) Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.

c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.

d) Oferta na świadczenia medyczne

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 160 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie kompleksowych usług pielęgniarskich z dnia 06.05.2019 r.”

5. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne dotyczące konkursu Materiały są udostępniane w Sekretariacie  SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

6.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2019 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

7.Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 24.05.2019 r.

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zmianami) oraz procedurą postepowania konkursowego na udzielania świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jan Pawła II w Suwałkach

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

Załączniki:

1. Oferta na świadczenie usług medycznych

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

3. Oświadczenie dot. wykonywania zawodu

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                            Suwałki 2018.10.29

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 29.10.2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 ,  ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z roku 2018 poz. 160 z póź. zmianami.)

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia kompleksowych usług lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w domu pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 160 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, telefon kontaktowy oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie kompleksowych usług lekarskich”

 

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11.11.2018 do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 13.11.2018 r.

 

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

 


 

Suwałki 2018.09.06

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 06.09.2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 ,

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U.  z roku 2018 poz. 160  z póź. zmianami.)

w zakresie  następujących usług medycznych :

 

 

Świadczenia kompleksowych usług lekarskich łącznie z pełnieniem funkcji koordynatora medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczymi oraz  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Hospicjum Stacjonarnym

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej / Dz. U.  z roku 2018 poz. 160  z póź. zmianami /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

Oferty  powinny być składane  w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, telefon kontaktowy oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie  kompleksowych usług lekarskich w ZOL i hospicjum stacjonarnym”

 

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

Termin składania ofert upływa w dniu  17.09.2018 do   godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  24.09.2018 r.

 

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 2 lat.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

 

 


Suwałki 2018.06.20

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 20.06.2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 ,

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U.  z roku 2018 poz. 160  z póź. zmianami.)

w zakresie  następujących usług medycznych :

 

 

Świadczenia kompleksowych usług lekarskich w poradni chirurgicznej domowego żywienia dojelitowego i pozajelitowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach oraz w ZOL-u dla wentylowanych mechanicznie.

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 160 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Oferty  powinny być składane  w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, telefon kontaktowy oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie  kompleksowych usług lekarskich”

 

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

Termin składania ofert upływa w dniu  27.06.2018 do   godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data  wpłynięcia oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  30.06.2018 r.

 

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 2 lat.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

 


Suwałki 2018.01.17

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej  im. Jana  Pawła II w Suwałkach informuje że posiada na zbyciu następujący sprzęt medyczny:

 

 1. Ciśnieniomierz AGI-20 Microlife – sztuk 1

2.Cisnieniomierz zegarowy – sztuk 1

3. Pulsoksymetr MP-60 – sztuk 1

4. Ciśnieniomierz zegarowy INCOMEDICA – sztuk 3

5.Termometr czołowy bezdotykowy NC-150 Microlife – sztuk 2

6.Resuscytator ręczny SR-22 w walizce rok 2010  - sztuk 2

7.Respirator  przenośny  firmy Legendair rok produkcji 2008  – sztuk 2

8. Suszarka do rąk Zephyr  1999 r. – sztuk 1

9. Koncentrator tlenu New Life Elite – sztuk 1

 

Sprzęt jest zużyty , wymaga gruntownych napraw. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

Irena Mickiewicz 875676910 lub mailem spzop@list.pl  w godzinach 9.00 – 15.00 do dnia 26.01.2018 rok.

 

 


 

Suwałki 15.12.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie art.26 i art. 27  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2017, poz.1938)

 

Świadczenia kompleksowych usług rehabilitacyjnych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

           

            Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane 

            wykształcenie, wpis do ewidencji działalności gospodarczej    

            Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2017 r.   godz.15.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data       wpłynięcia oferty do zakładu.

             Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

             z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  29.12.2017 r.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.      Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres do 

             31.12.2019 r.. Ze   szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w  

             przedmiocie umowy w tym z  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w

             sekretariacie Zakładu w dniach   15.12.2017 do 28.12.2017 godz.08:00-15:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert 

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej  :www. paliatywna.suwalki.pl

 

 

           

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej Dz.U.2016. 1638 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Formularz oferty: Oferta fizjoterapeuta131.pdf

 


 

Suwałki, 11.12.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie art.26 i art. 27  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2017, poz.1938)

 

Świadczenie usług  pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez SPZOP im . Jan Pawła II w Suwałkach - Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Augustowie

 

Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie, ukończony kurs kwalifikacyjny opieki paliatywnej dla pielęgniarek

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2017 r.   godz.15.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

            Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

            z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  24.12.2017 r.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

            do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres do 

             31.12.2019 r.. Ze   szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w  

             przedmiocie umowy w tym z  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w

             sekretariacie Zakładu w dniach   11.12.2017 do 22.12.2017 godz.08:00-15:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej Dz.U.2016. 1638 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

Formularz ofertowy:  Form oferta piel domowa.doc

 


Suwałki, 18.09.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2016, poz.1793)

 

 Świadczenie usług   pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opiekę przez SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach domowej wentylacji mechanicznej

 

Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie, prawo wykonywania zawodu

            Termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2017 r.   godz.12.00

 

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

           

Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  29.09.2017 r. do godz. 15:35

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.         Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres do 

             30.09.2020 r.. Ze   szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w  

             przedmiocie umowy w tym z  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w

             sekretariacie Zakładu w dniach   18.09.2017 do 28.09.2017 godz.08:00-15:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

 

      

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej Dz.U.2016. 1638 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

 

Załącznik (formularz oferty): Oferta_pielegniarka_wentylacja.doc

 


 

Suwałki ,15.09.2017 r

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2016, poz.1793)

 

 

1.Świadczenia usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w domu     pacjenta

           

            Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane

             wykształcenie, prawo wykonywania zawodu, posiadanie specjalizacji w zakresie chorób

             płuc lub anestezjologii i intensywnej terapii

            Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2017 r. godz.12.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

             z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  29.09.2017 r. do godz. 15:00

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.         Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres do 

             30.09.2020 r.. Ze   szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w  

             przedmiocie umowy w tym z  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w

             sekretariacie Zakładu w dniach   15.09.2017 do 28.09.2017 godz.08:00-12:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej  :www. paliatywna.suwalki.pl

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej Dz.U.2016. 1638 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

 

Formularz ofertowy: Oferta na uslugi lekarskie  z zakresu wentylacji mechanicznej.doc

 

 

 


Suwałki, 24.08.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  art. 48 ust. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r,  /Dz. U z  2016 roku poz. 1638/

 

I.  W  zakresie  następujących badań diagnostycznych :

 

    1. RTG

 1. USG
 1. Tomografii komputerowej
 2. badań desyntometrycznych

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu  obowiązujących przepisów.

Wnioski powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.00 w dniach 24.08.2017-31.08.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia  godz. 12:00

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Kryterium oceny ofert – 100 % cena

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 31 sierpnia do godz.15.30,

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

 

 

 


Suwałki, 08.08.2017 r.

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2016, poz.1793)

 

 Świadczenie usług  lekarskich na rzecz chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo w domu pacjenta

 

Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie, prawo wykonywania zawodu,certyfikat w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego

 

            Termin składania ofert upływa w dniu 22.08.2017 r.   godz.15.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

             Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

             z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  23.08.2017 r.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres do 

             31.08.2020 r.. Ze   szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w  

             przedmiocie umowy w tym z  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w

             sekretariacie Zakładu w dniach   08.08.2017 do 22.08.2017 godz.08:00-15:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

 

           

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej Dz.U.2016. 1638 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

Załącznik: Oferta_nadzór_lekarski_żywienie_w_domu_pacjenta.doc

 

 


Suwałki, 02.08.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  art. 48 ust. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r,  /Dz. U z  2016 roku poz. 1638/

 

I.  W  zakresie  następujących badań diagnostycznych :

 

    1.  RTG

 1. USG
 1. Tomografii komputerowej
 2. badań laboratoryjnych
 3. badań desyntometrycznych
   

na ternie powiatów suwalskim, sejneńskim , augustowskim oraz białostockim

II. Porad lekarskich w poradniach specjalistycznych

 

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu  obowiązujących przepisów.

Wnioski powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.00 w dniach 02.08.2017-22.08.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 sierpnia  godz. 15:00

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Kryterium oceny ofert – 100 % cena

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 24 sierpnia do godz.15.00,

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

 

 

Diagnostyka konkursu: Diagnostyka_konkurs.doc

 

Porady lekarskie: Porady_lekarskie.doc

 


 

Suwałki, 11.04.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie art.26 i art. 27  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2015, poz.581)

 

 Świadczenie usług  pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez SPZOP im . Jan Pawła II w Suwałkach - Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Augustowie

 

Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie, ukończony kurs kwalifikacyjny opieki paliatywnej dla pielęgniarek

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2017 r.   godz.13.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

             Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

             z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  28.04.2017 r.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.         Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres do 

             31.12.2017 r.. Ze   szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w  

             przedmiocie umowy w tym z  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w

             sekretariacie Zakładu w dniach   11.04.2017 do 25.04.2017 godz.08:00-13:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej  :www. paliatywna.suwalki.pl

 

 

 

           

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej Dz.U.2016. 1638 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

Formularz ofertowy: FO pielęgniarka domowa.doc

 

 


 

 

Suwałki 22.02.2017

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 22.02.2017 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 ,

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U z 2015 poz.618 / z póź. zmianami.

W zakresie  następujących usług medycznych :

 

 

Świadczenia kompleksowych usług lekarskich łącznie z pełnieniem funkcji koordynatora medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczymi i Hospicjum Stacjonarnym

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2015 poz. 618 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Oferty  powinny być składane  w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, telefon kontaktowy oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie  kompleksowych usług lekarskich w ZOL i hospicjum stacjonarnym”

 

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

Termin składania ofert upływa w dniu  28.02.2017 do   godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  03.03.2017 r.

 

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

 


 

Suwałki , 17.02.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie art.26 i art. 27  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2015, poz.581)

 

 Świadczenie usług  pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez Poradnię Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego  na terenie miejscowości Białystok i okolice

 

Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie, ukończony kurs żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2017 r.   godz.13.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

             Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

             z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  28.02.2017 r.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.         Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze 

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             17.02.2017 do 28.02.2017 godz.08:00-15:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

 

 

 

           

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Rozstrzygniecie_konkurs_pieleg_żywienie.doc

 

 

 


 

 

Suwałki 14.10.2016

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej z póz zm.: Dz.U.2016.1638 j.t. z dnia 2016.10.07/ oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2015 r.poz.581

Świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

Wymagania:( Obowiązkowe szkolenia IBITA Bobath dla dorosłych oraz PNF podstawowy, ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający wykształcenie)    

 

Termin składania ofert upływa w dniu 02.11.2016  godz.15.00

 Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

 Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach z zamieszczoną adnotacja na kopercie: "Konkurs na świadczenie usług medycznych”

 Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910      

 

Kryterium oceny – 100% cena

 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 15.11.2016 r.

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.  Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze  szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach  17.10.2016 do 02.11.2016 w godz.12.00-15.00.

 Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert  

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Formularz oferty: Form_oferty_usługi_medyczne_rehabilitacyjne_20161014.docx

 


 

Suwałki ,24.08.2016 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie art.26 i art. 27  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. zmianami: Dz.U.2016.1638 z dnia 2016.10.07 oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2015, poz.581).

 

Świadczenie usług  pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w miejscowości Kowalowce gm. Zabłudów oraz w miejscowości Białystok.

 

Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie)

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2016 r.   godz.15.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data       wpłynięcia oferty do zakładu.

             Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

             z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  06.09.2016 r.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.      Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat. Ze 

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             24.08.2016 do 05.09.2016 godz.08:00-15:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert 

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

 

    

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

 

Formularz oferty: Formularz_oferty_pielęgniarka_wentylacja.doc

 

Oświadczenie oferenta: Oświadczenie_oferenta.doc

 

 


 

Suwałki 11.05.2016 r

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013, poz.217/ z póź. zmianami w zakresie:

 

 

Świadczenia usług  lekarskich oraz koordynatora ds.medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

            Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2016  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w     

            Suwałkach.

            Kryteria oceny ofert – 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 29.05.2016 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania

             konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze 

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             11.05.2016 do 24.05.2016 w godz.08.00-15.00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

     

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2013, poz. 217/z późniejszymi zm., zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Formularz oferty: Oferta_lekarz_Hospicjum_20160511.doc

 


 

Suwałki 12.04.2016 r

 

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217 z późniejszymi zmianami w zakresie  następujących usług medycznych

Świadczenie usług rehabilitacyjnych w domowej opiece paliatywnej w Augustowie, Suwałkach oraz domowej opiece paliatywnej nad dziećmi,

domowej wentylacji mechanicznej nad dorosłymi i domowej wentylacji mechanicznej nad dziećmi

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu  21.04.2016  godz.15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.         

Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach z dopiskiem „ Oferta na świadczenia medyczne – usługi rehabilitacyjne”

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul.     Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie , w godz. 8.00 – 15.35 , tel. 87 567 69 10

 

      Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 01.05.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www.paliatywna.suwalki.pl

 

Kryteria oceny oferty 100% cena

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Termin zawarcia umowy : od dnia rozstrzygnięcia konkursu na okres do 30.12 .2017 r.

 

Formularz ofertowy: Form_ofert_na_swiadczenie_uslug_medycznych_rehabilitacyjnych_20160412.docx

 

 


 

Suwałki 23.03.2016 r

 

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

1.Świadczenia usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu

   pacjenta w msc. Suwałki

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2016  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w     

            Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 04.04.2016 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania

             konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze  

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             23.03.2016 do 03.04.2016 w godz.12.00-15.00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

 

Formularz oferty: Oferta_uslugi_lek_z_ zakresu_went_mech_20160408.doc

 


 

Suwałki 09.02.2016 r

 

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

Świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach domowej wentylacji mechanicznej

 

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2016  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 22.02.2016 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania

             konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze 

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             09.02.2016 do 19.02.2016 w godz.12.00-15.00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert 

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Oferta_fizjoterapeuta_wentylacja_20160209.doc

 

 


Suwałki 09.02.2016 r

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

 

1.Świadczenia usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu

   pacjenta

2. Świadczenia usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu  

    pacjenta w miejscowości Sajenek

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2016  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 22.02.2016 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania

             konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze 

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             09.02.2016 do 19.02.2016 w godz.12.00-15.00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Oferta na świadczenie usług  pielęgniarskich na  rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta

 


 

Suwałki 21.01.2016 r

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

 

1. Świadczenia usług  lekarskich z zakresu neurologii w Samodzielnym Publicznym Zespole 

    Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

2.Świadczenia usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu

   pacjenta na terenie miejscowości Augustów i Smolniki

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2016  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w     

            Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 29,01.2016 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania

             konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze 

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             21.01.2016 do 27.01.2016 w godz.12.00-15.00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

      

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Załączniki:
Oferta na uslugi lekarskie z zakresu wentylacji mechanicznej.doc

Oferta na swiadczenie usług lekarza neurologa.doc

 


 

 

Suwałki 20.10.2015

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

 Świadczenie usług  lekarza psychiatry

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2015 godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  29.10.2015 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach 20.10.2015 do 28.10.2015 w godz.12.00-15.00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

  

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Formularz oferty: Formularz.doc

 

 

Suwałki 14.05.2015

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

 

 Świadczenie usług  lekarskich w zakresie domowej opieki paliatywnej w dni robocze

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2015  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 30.05.2015 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www.paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami

            informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach 14.05.2015 do 27.05.2015 w godz.12.00-15.00.

            Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Załącznik - wzór oferty: Oferta_na_swiad_usl_lek_20150618.doc

 


 

Suwałki 14.05.2015

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  art. 48 ust. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r,  /Dz. U z  2013 roku poz. 217 z późn. zm./

 

 1. I.                   W  zakresie  następujących usług medycznych

 

Nadzór lekarski nad  Zespołem Domowej Wentylacji Mechanicznej

Dla lekarzy ze specjalnością chirurgii lub anestezjologii i intensywnej opieki medycznej.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu  obowiązujących przepisów.

Wnioski powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35

 

Termin składania ofert upływa w dniu  28 maja 2015    godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 30.05.2015

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

 

Załącznik:  Zalacznik_20150526.docx

 


Suwałki,  dn. 14.05.2015r.

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 ,ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 13 lipca 1998 r /Dz.U.Nr 93, poz.592 z późn. zmianami / w zakresie:

           

1.Usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie dorosłych i dzieci w domu pacjenta – lek. specjalista anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub neurologii lub chorób płuc .

 

2.Usług lekarskich na rzecz chorych objętych opieką przez zakład  opiekuńczo-leczniczy dla wentylowanych mechanicznie -lekarz specjalista  anestezjologii, anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii

 

3.Usług lekarskich na rzecz chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo w domu pacjenta oraz w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym- lekarz specjalista posiadający certyfikat w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

 

4. Usług lekarskich specjalisty chirurga  na rzecz chorych w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

 

6.Usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w środowisku domowym  – pielęgniarka wykształcenie wyższe lub średnie oraz roczny staż w lecznictwie stacjonarnym oraz specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa  anestezjologicznego i intensywnej terapii

 

7.Usług psychologicznych  na rzecz chorych w ZOL i hospicjum stacjonarnym oraz domowej opiece paliatywnej dla dorosłych i dzieci oddział Suwałki oraz oddział Augustów–mgr.  Psychologii z prawem jazdy, posiadający min 6 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz w znajdujących się w terminalnym stanie.

 

            Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat.

            Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy oraz z formularzem oferty można zapoznać się w sekretariacie od 14.05.2015   do 27.05.2015  w godzinach 12.00 – 15.00.

            Termin składania ofert upływa w dniu 28 maja godz. 15.00.

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu  oferty do zakładu.

 

            Termin związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

 

 

            Suwałki,14.05.2015 roku          

                                     

 Załącznik do ogłoszenia: Zalacz_20150514.doc