Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

                                                                                                                                                                                                                Suwałki 2018.10.29

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 29.10.2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 ,  ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z roku 2018 poz. 160 z póź. zmianami.)

w zakresie następujących usług medycznych :

 

Świadczenia kompleksowych usług lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w domu pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 160 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Oferty powinny być składane w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, telefon kontaktowy oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie kompleksowych usług lekarskich”

 

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11.11.2018 do godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 13.11.2018 r.

 

Termin zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

 


 

Suwałki 2018.09.06

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 06.09.2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 ,

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U.  z roku 2018 poz. 160  z póź. zmianami.)

w zakresie  następujących usług medycznych :

 

 

Świadczenia kompleksowych usług lekarskich łącznie z pełnieniem funkcji koordynatora medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczymi oraz  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie i Hospicjum Stacjonarnym

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej / Dz. U.  z roku 2018 poz. 160  z póź. zmianami /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

Oferty  powinny być składane  w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, telefon kontaktowy oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie  kompleksowych usług lekarskich w ZOL i hospicjum stacjonarnym”

 

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

Termin składania ofert upływa w dniu  17.09.2018 do   godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  24.09.2018 r.

 

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 2 lat.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

 

 


Suwałki 2018.06.20

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 20.06.2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 ,

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U.  z roku 2018 poz. 160  z póź. zmianami.)

w zakresie  następujących usług medycznych :

 

 

Świadczenia kompleksowych usług lekarskich w poradni chirurgicznej domowego żywienia dojelitowego i pozajelitowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach oraz w ZOL-u dla wentylowanych mechanicznie.

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 poz. 160 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Oferty  powinny być składane  w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, telefon kontaktowy oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie  kompleksowych usług lekarskich”

 

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

Termin składania ofert upływa w dniu  27.06.2018 do   godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data  wpłynięcia oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  30.06.2018 r.

 

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 2 lat.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

 


Suwałki 2018.01.17

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej  im. Jana  Pawła II w Suwałkach informuje że posiada na zbyciu następujący sprzęt medyczny:

 

 1. Ciśnieniomierz AGI-20 Microlife – sztuk 1

2.Cisnieniomierz zegarowy – sztuk 1

3. Pulsoksymetr MP-60 – sztuk 1

4. Ciśnieniomierz zegarowy INCOMEDICA – sztuk 3

5.Termometr czołowy bezdotykowy NC-150 Microlife – sztuk 2

6.Resuscytator ręczny SR-22 w walizce rok 2010  - sztuk 2

7.Respirator  przenośny  firmy Legendair rok produkcji 2008  – sztuk 2

8. Suszarka do rąk Zephyr  1999 r. – sztuk 1

9. Koncentrator tlenu New Life Elite – sztuk 1

 

Sprzęt jest zużyty , wymaga gruntownych napraw. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

Irena Mickiewicz 875676910 lub mailem spzop@list.pl  w godzinach 9.00 – 15.00 do dnia 26.01.2018 rok.

 

 


 

Suwałki 15.12.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie art.26 i art. 27  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2017, poz.1938)

 

Świadczenia kompleksowych usług rehabilitacyjnych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

           

            Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane 

            wykształcenie, wpis do ewidencji działalności gospodarczej    

            Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2017 r.   godz.15.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data       wpłynięcia oferty do zakładu.

             Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

             z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  29.12.2017 r.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.      Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres do 

             31.12.2019 r.. Ze   szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w  

             przedmiocie umowy w tym z  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w

             sekretariacie Zakładu w dniach   15.12.2017 do 28.12.2017 godz.08:00-15:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert 

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej  :www. paliatywna.suwalki.pl

 

 

           

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej Dz.U.2016. 1638 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Formularz oferty: Oferta fizjoterapeuta131.pdf

 


 

Suwałki, 11.12.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie art.26 i art. 27  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2017, poz.1938)

 

Świadczenie usług  pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez SPZOP im . Jan Pawła II w Suwałkach - Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Augustowie

 

Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie, ukończony kurs kwalifikacyjny opieki paliatywnej dla pielęgniarek

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2017 r.   godz.15.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

            Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

            z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  24.12.2017 r.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

            do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres do 

             31.12.2019 r.. Ze   szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w  

             przedmiocie umowy w tym z  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w

             sekretariacie Zakładu w dniach   11.12.2017 do 22.12.2017 godz.08:00-15:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej Dz.U.2016. 1638 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

Formularz ofertowy:  Form oferta piel domowa.doc

 


Suwałki, 18.09.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2016, poz.1793)

 

 Świadczenie usług   pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opiekę przez SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach domowej wentylacji mechanicznej

 

Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie, prawo wykonywania zawodu

            Termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2017 r.   godz.12.00

 

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

           

Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  29.09.2017 r. do godz. 15:35

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.         Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres do 

             30.09.2020 r.. Ze   szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w  

             przedmiocie umowy w tym z  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w

             sekretariacie Zakładu w dniach   18.09.2017 do 28.09.2017 godz.08:00-15:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

 

      

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej Dz.U.2016. 1638 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

 

Załącznik (formularz oferty): Oferta_pielegniarka_wentylacja.doc

 


 

Suwałki ,15.09.2017 r

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2016, poz.1793)

 

 

1.Świadczenia usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w domu     pacjenta

           

            Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane

             wykształcenie, prawo wykonywania zawodu, posiadanie specjalizacji w zakresie chorób

             płuc lub anestezjologii i intensywnej terapii

            Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2017 r. godz.12.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

             z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  29.09.2017 r. do godz. 15:00

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.         Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres do 

             30.09.2020 r.. Ze   szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w  

             przedmiocie umowy w tym z  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w

             sekretariacie Zakładu w dniach   15.09.2017 do 28.09.2017 godz.08:00-12:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej  :www. paliatywna.suwalki.pl

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej Dz.U.2016. 1638 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

 

Formularz ofertowy: Oferta na uslugi lekarskie  z zakresu wentylacji mechanicznej.doc

 

 

 


Suwałki, 24.08.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  art. 48 ust. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r,  /Dz. U z  2016 roku poz. 1638/

 

I.  W  zakresie  następujących badań diagnostycznych :

 

    1. RTG

 1. USG
 1. Tomografii komputerowej
 2. badań desyntometrycznych

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu  obowiązujących przepisów.

Wnioski powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.00 w dniach 24.08.2017-31.08.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia  godz. 12:00

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Kryterium oceny ofert – 100 % cena

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 31 sierpnia do godz.15.30,

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

 

 

 


Suwałki, 08.08.2017 r.

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2016, poz.1793)

 

 Świadczenie usług  lekarskich na rzecz chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo w domu pacjenta

 

Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie, prawo wykonywania zawodu,certyfikat w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego

 

            Termin składania ofert upływa w dniu 22.08.2017 r.   godz.15.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

             Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

             z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  23.08.2017 r.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres do 

             31.08.2020 r.. Ze   szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w  

             przedmiocie umowy w tym z  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w

             sekretariacie Zakładu w dniach   08.08.2017 do 22.08.2017 godz.08:00-15:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

 

           

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej Dz.U.2016. 1638 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

Załącznik: Oferta_nadzór_lekarski_żywienie_w_domu_pacjenta.doc

 

 


Suwałki, 02.08.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  art. 48 ust. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r,  /Dz. U z  2016 roku poz. 1638/

 

I.  W  zakresie  następujących badań diagnostycznych :

 

    1.  RTG

 1. USG
 1. Tomografii komputerowej
 2. badań laboratoryjnych
 3. badań desyntometrycznych
   

na ternie powiatów suwalskim, sejneńskim , augustowskim oraz białostockim

II. Porad lekarskich w poradniach specjalistycznych

 

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu  obowiązujących przepisów.

Wnioski powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.00 w dniach 02.08.2017-22.08.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 sierpnia  godz. 15:00

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Kryterium oceny ofert – 100 % cena

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 24 sierpnia do godz.15.00,

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

 

 

Diagnostyka konkursu: Diagnostyka_konkurs.doc

 

Porady lekarskie: Porady_lekarskie.doc

 


 

Suwałki, 11.04.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie art.26 i art. 27  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2015, poz.581)

 

 Świadczenie usług  pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez SPZOP im . Jan Pawła II w Suwałkach - Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Augustowie

 

Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie, ukończony kurs kwalifikacyjny opieki paliatywnej dla pielęgniarek

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2017 r.   godz.13.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

             Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

             z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  28.04.2017 r.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.         Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres do 

             31.12.2017 r.. Ze   szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w  

             przedmiocie umowy w tym z  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w

             sekretariacie Zakładu w dniach   11.04.2017 do 25.04.2017 godz.08:00-13:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej  :www. paliatywna.suwalki.pl

 

 

 

           

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej Dz.U.2016. 1638 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

Formularz ofertowy: FO pielęgniarka domowa.doc

 

 


 

 

Suwałki 22.02.2017

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Z dnia 22.02.2017 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Szpitalna 54 ,

ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U z 2015 poz.618 / z póź. zmianami.

W zakresie  następujących usług medycznych :

 

 

Świadczenia kompleksowych usług lekarskich łącznie z pełnieniem funkcji koordynatora medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczymi i Hospicjum Stacjonarnym

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2015 poz. 618 /, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Oferty  powinny być składane  w sekretariacie zakładu, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie oznaczonej : Imię i nazwisko / nazwę oferenta, adres, telefon kontaktowy oraz napis „ Konkurs ofert – na świadczenie  kompleksowych usług lekarskich w ZOL i hospicjum stacjonarnym”

 

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

Termin składania ofert upływa w dniu  28.02.2017 do   godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zawarcie więcej niż jednej umowy na wymienione usługi.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  03.03.2017 r.

 

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert – 100% cena.

 

 


 

Suwałki , 17.02.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie art.26 i art. 27  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2016. 1638 t.j :  oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2015, poz.581)

 

 Świadczenie usług  pielęgniarskich na rzecz chorych objętych opieką przez Poradnię Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego  na terenie miejscowości Białystok i okolice

 

Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie, ukończony kurs żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2017 r.   godz.13.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

             Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

             z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  28.02.2017 r.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.         Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze 

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             17.02.2017 do 28.02.2017 godz.08:00-15:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

 

 

 

           

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Rozstrzygniecie_konkurs_pieleg_żywienie.doc

 

 

 


 

 

Suwałki 14.10.2016

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej z póz zm.: Dz.U.2016.1638 j.t. z dnia 2016.10.07/ oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2015 r.poz.581

Świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

Wymagania:( Obowiązkowe szkolenia IBITA Bobath dla dorosłych oraz PNF podstawowy, ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający wykształcenie)    

 

Termin składania ofert upływa w dniu 02.11.2016  godz.15.00

 Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

 Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach z zamieszczoną adnotacja na kopercie: "Konkurs na świadczenie usług medycznych”

 Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910      

 

Kryterium oceny – 100% cena

 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 15.11.2016 r.

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.  Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze  szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym  projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach  17.10.2016 do 02.11.2016 w godz.12.00-15.00.

 Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert  

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Formularz oferty: Form_oferty_usługi_medyczne_rehabilitacyjne_20161014.docx

 


 

Suwałki ,24.08.2016 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie art.26 i art. 27  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. zmianami: Dz.U.2016.1638 z dnia 2016.10.07 oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.2015, poz.581).

 

Świadczenie usług  pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta w miejscowości Kowalowce gm. Zabłudów oraz w miejscowości Białystok.

 

Wymagania: ubezpieczenie OC działalności, dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie)

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2016 r.   godz.15.00

 

            Oferty należy składać w siedzibie Zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data       wpłynięcia oferty do zakładu.

             Oferty powinny być składane w wersji wskazanej przez SP Zespół  Opieki Paliatywnej w Suwałkach 

             z zamieszczoną adnotacją na kopercie:  „Konkurs na świadczenie usług medycznych”

             

           

            Kryterium oceny ofert: 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  06.09.2016 r.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Suwałkach zastrzega prawo  

             do odwołania   konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.      Skargi i postulaty można    

            składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 3 lat. Ze 

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             24.08.2016 do 05.09.2016 godz.08:00-15:00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert 

 

             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

 

    

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

 

Formularz oferty: Formularz_oferty_pielęgniarka_wentylacja.doc

 

Oświadczenie oferenta: Oświadczenie_oferenta.doc

 

 


 

Suwałki 11.05.2016 r

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013, poz.217/ z póź. zmianami w zakresie:

 

 

Świadczenia usług  lekarskich oraz koordynatora ds.medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

            Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2016  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać drogą pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w     

            Suwałkach.

            Kryteria oceny ofert – 100 % cena

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 29.05.2016 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania

             konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze 

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             11.05.2016 do 24.05.2016 w godz.08.00-15.00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

     

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2013, poz. 217/z późniejszymi zm., zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Formularz oferty: Oferta_lekarz_Hospicjum_20160511.doc

 


 

Suwałki 12.04.2016 r

 

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217 z późniejszymi zmianami w zakresie  następujących usług medycznych

Świadczenie usług rehabilitacyjnych w domowej opiece paliatywnej w Augustowie, Suwałkach oraz domowej opiece paliatywnej nad dziećmi,

domowej wentylacji mechanicznej nad dorosłymi i domowej wentylacji mechanicznej nad dziećmi

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu  21.04.2016  godz.15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.         

Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach z dopiskiem „ Oferta na świadczenia medyczne – usługi rehabilitacyjne”

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul.     Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie , w godz. 8.00 – 15.35 , tel. 87 567 69 10

 

      Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 01.05.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www.paliatywna.suwalki.pl

 

Kryteria oceny oferty 100% cena

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Termin zawarcia umowy : od dnia rozstrzygnięcia konkursu na okres do 30.12 .2017 r.

 

Formularz ofertowy: Form_ofert_na_swiadczenie_uslug_medycznych_rehabilitacyjnych_20160412.docx

 

 


 

Suwałki 23.03.2016 r

 

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

1.Świadczenia usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu

   pacjenta w msc. Suwałki

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2016  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w     

            Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 04.04.2016 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania

             konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze  

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             23.03.2016 do 03.04.2016 w godz.12.00-15.00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

 

Formularz oferty: Oferta_uslugi_lek_z_ zakresu_went_mech_20160408.doc

 


 

Suwałki 09.02.2016 r

 

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

Świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych  na rzecz chorych objętych opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach domowej wentylacji mechanicznej

 

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2016  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 22.02.2016 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania

             konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze 

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             09.02.2016 do 19.02.2016 w godz.12.00-15.00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert 

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Oferta_fizjoterapeuta_wentylacja_20160209.doc

 

 


Suwałki 09.02.2016 r

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

 

1.Świadczenia usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu

   pacjenta

2. Świadczenia usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu  

    pacjenta w miejscowości Sajenek

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2016  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 22.02.2016 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania

             konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze 

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             09.02.2016 do 19.02.2016 w godz.12.00-15.00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Oferta na świadczenie usług  pielęgniarskich na  rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta

 


 

Suwałki 21.01.2016 r

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

 

1. Świadczenia usług  lekarskich z zakresu neurologii w Samodzielnym Publicznym Zespole 

    Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

2.Świadczenia usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu

   pacjenta na terenie miejscowości Augustów i Smolniki

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2016  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w     

            Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 29,01.2016 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania

             konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze 

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             21.01.2016 do 27.01.2016 w godz.12.00-15.00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

      

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Załączniki:
Oferta na uslugi lekarskie z zakresu wentylacji mechanicznej.doc

Oferta na swiadczenie usług lekarza neurologa.doc

 


 

 

Suwałki 20.10.2015

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

 Świadczenie usług  lekarza psychiatry

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2015 godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  29.10.2015 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach 20.10.2015 do 28.10.2015 w godz.12.00-15.00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

  

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Formularz oferty: Formularz.doc

 

 

Suwałki 14.05.2015

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

 

 Świadczenie usług  lekarskich w zakresie domowej opieki paliatywnej w dni robocze

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2015  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 30.05.2015 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www.paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami

            informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach 14.05.2015 do 27.05.2015 w godz.12.00-15.00.

            Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Załącznik - wzór oferty: Oferta_na_swiad_usl_lek_20150618.doc

 


 

Suwałki 14.05.2015

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  art. 48 ust. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r,  /Dz. U z  2013 roku poz. 217 z późn. zm./

 

 1. I.                   W  zakresie  następujących usług medycznych

 

Nadzór lekarski nad  Zespołem Domowej Wentylacji Mechanicznej

Dla lekarzy ze specjalnością chirurgii lub anestezjologii i intensywnej opieki medycznej.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu  obowiązujących przepisów.

Wnioski powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35

 

Termin składania ofert upływa w dniu  28 maja 2015    godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 30.05.2015

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

 

Załącznik:  Zalacznik_20150526.docx

 


Suwałki,  dn. 14.05.2015r.

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 ,ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 13 lipca 1998 r /Dz.U.Nr 93, poz.592 z późn. zmianami / w zakresie:

           

1.Usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie dorosłych i dzieci w domu pacjenta – lek. specjalista anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub neurologii lub chorób płuc .

 

2.Usług lekarskich na rzecz chorych objętych opieką przez zakład  opiekuńczo-leczniczy dla wentylowanych mechanicznie -lekarz specjalista  anestezjologii, anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii

 

3.Usług lekarskich na rzecz chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo w domu pacjenta oraz w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym- lekarz specjalista posiadający certyfikat w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

 

4. Usług lekarskich specjalisty chirurga  na rzecz chorych w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

 

6.Usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w środowisku domowym  – pielęgniarka wykształcenie wyższe lub średnie oraz roczny staż w lecznictwie stacjonarnym oraz specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa  anestezjologicznego i intensywnej terapii

 

7.Usług psychologicznych  na rzecz chorych w ZOL i hospicjum stacjonarnym oraz domowej opiece paliatywnej dla dorosłych i dzieci oddział Suwałki oraz oddział Augustów–mgr.  Psychologii z prawem jazdy, posiadający min 6 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz w znajdujących się w terminalnym stanie.

 

            Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat.

            Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy oraz z formularzem oferty można zapoznać się w sekretariacie od 14.05.2015   do 27.05.2015  w godzinach 12.00 – 15.00.

            Termin składania ofert upływa w dniu 28 maja godz. 15.00.

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu  oferty do zakładu.

 

            Termin związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

 

 

            Suwałki,14.05.2015 roku          

                                     

 Załącznik do ogłoszenia: Zalacz_20150514.doc

 


Suwałki 2014.11.28

 

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. zmianami.w zakresie  następujących usług medycznych :

 

 

Świadczenie usług  pielęgniarskich w zakresie domowej opieki paliatywnej

 

            Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2014  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Wnioski powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 15.12.2014 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Kryteria oceny oferty 100% cena

            Wymagania – dla pielęgniarek posiadanie dyplomu co najmniej kursu  specjalistycznego z pielęgniarstwa paliatywnego

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Oferta na świadczenie usług medycznych : świadczenie usług pielęgniarskich w zakresie domowej opieki paliatywnej na terenie działania SP Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

 1. 1.      Dane oferenta:

 

1. Imię i nazwisko / nazwa zakładu opieki  zdrowotnej /..........................................................

2.Adres .....................................................................................................................................

3.Numer wpisu do rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu.....................................

..................................................................................................................................................

4. REGON...............................................................................................................................

5. NIP.......................................................................................................................................

6.Numer PWZ...........................................................................................................................

 

7.Numer Polisy ubezpieczeniowej OC.................................kwota ubezpieczenia....................

8.Data ważności Polisy Ubezpieczeniowej..............................................................................

 

 

Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczenia zdrowotne.

1. Wykształcenie.............................................. zawód..........................................................

2. Staż pracy w zawodzie ....................................................................................................

3.Staż pracy  związany z wykonywaniem usług medycznych na rzecz chorych w terminalnym stanie

4.Posiadane specjalizacje.,szkolenia ..................................................................................

…...........................................................................................................................................

5.Posiadany sprzęt medyczny / sprzęt do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej/ , środki transportu, łączności,.............................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

6. Określenie dostępności do  usług medycznych …...............................................................

 1. Określenie miejsca udzielania usług medycznych......................................................
 2. Liczba osób udzielających świadczeń medycznych.................................................

9. Proponowana kwota należności  za udzielane świadczenia pielęgniarskie za jeden miesiąc 

 

Uwaga : Do ofert proszę dołączyć: Prawo wykonywania zawodu, REGON, NIP, Polisę OC , Dyplom, Specjalizacje, kursy, wpis do rejestru .

 

                                                                                                    Podpis i pieczęć oferenta

 

Suwałki 2014.10.10

 

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. zmianami.w zakresie  następujących usług medycznych :

 

 Świadczenie usług lekarskich i pielęgniarskich w zakresie domowej wentylacji mechanicznej na teren miasta Augustów i okolice

 

            Termin składania ofert upływa w dniu 25.10. 2014 godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

            Wnioski powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 28.10.2014 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

            Kryteria oceny oferty 100% cena

            Wymagania – dla pielęgniarek posiadanie dyplomu co najmniej kursu  kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz dla lekarzy specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii lub chorób płuc.

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Oferta na świadczenie usług medycznych : świadczenie usług lekarskich w zakresie domowej opieki paliatywnej na terenie działania SP Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w soboty, niedziele i dni wolne od pracy.

 

 

 1. 1.      Dane oferenta:

 

1. Imię i nazwisko / nazwa zakładu opieki  zdrowotnej / ...............................................................

2.Adres ......................................................................................................................................

3.Numer wpisu do rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu ..........................................

...................................................................................................................................................

4. REGON ...................................................................................................................................

5. NIP .........................................................................................................................................

6.Numer PWZ .............................................................................................................................

 

7.Numer Polisy ubezpieczeniowej OC ................................. kwota ubezpieczenia .........................

8.Data ważności Polisy Ubezpieczeniowej .....................................................................................

 

Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczenia zdrowotne.

1. Wykształcenie.............................................. zawód..........................................................

2. Staż pracy w zawodzie ....................................................................................................

3.Staż pracy  związany z wykonywaniem usług medycznych na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie

4.Posiadane specjalizacje.,szkolenia ..................................................................................

…...........................................................................................................................................

5.Posiadany sprzęt medyczny / sprzęt do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej/ , środki transportu, łączności,.............................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

6. Określenie dostępności do  usług medycznych …...............................................................

 1. Określenie miejsca udzielania usług medycznych......................................................
 2. Liczba osób udzielających świadczeń medycznych.................................................

            9.         Proponowana kwota należności za świadczenia medyczne:

 

Cena wizyty własnym środkiem transportu  ….............................................................

 

Uwaga : Do ofert proszę dołączyć: Prawo wykonywania zawodu, REGON, NIP, Polisę OC , Dyplom, Specjalizacje, kursy, wpis do rejestru .

 

                                                                                                    Podpis i pieczęć oferenta

 

Suwałki 2014.03.14

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217 z późniejszymi zmianami.w zakresie  następujących usług medycznych :

 

 Świadczenie usług lekarskich - specjalisty w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym w SP Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

            Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2014 godz.9.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.         

            Wnioski powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel. 87 567 69 10

 

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 24.03.2014 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www.paliatywna.suwalki.pl

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Kryteria oceny oferty 100% cena

            Wymagania – posiadanie specjalizacji z zakresu psychiatrii

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Suwałki 2014.08.11

 

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217 z późniejszymi zmianami w zakresie  następujących usług medycznych

       I.   Badania diagnostyczne :

       1.    RTG

 1. USG
 2. Tomografii komputerowej
 3. Badania laboratoryjnych
 4. Badania densytometryczne na ternie powiatów suwalskim, sejneńskim , augustowskim oraz białostockim

 

 1. Usług lekarskich domowych ma rzecz pacjentów żywionych dojelitowo i pozajelitowo w tym również dzieci  na teren  powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, ełckiego i piskiego.

III. Usług lekarskich specjalisty rehabilitacji leczniczej na rzecz pacjentów ZOL.

IV. Usług lekarskich specjalisty medycyny paliatywnej

 1. Usług lekarskich z żywienia dietą przemysłową w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

VI. Usług lekarskich chirurgicznych na rzecz pacjentów w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

 • Porad w poradniach wg załącznika

            Termin składania ofert upływa w dniu  26.08.2014 godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.         

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach z dopiskiem „ Oferta na świadczenia medyczne”

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie , w godz. 8.00 – 15.35 , tel. 87 567 69 10

Dopuszczamy składanie ofert częściowych.

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 31.08.2014 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www.paliatywna.suwalki.pl

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

            Kryteria oceny oferty 100% cena

 Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

SUWAŁKI  25.04.2014 r.

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217 z późniejszymi zmianami.w zakresie  następujących usług medycznych :

 

 Świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz pacjentów objętych opieką przez Zespół Domowej Opieki Paliatywnej oddział w Augustowie

            Termin składania ofert upływa w dniu 05.05.2014 godz.9.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.         

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel. 87 567 69 10

 

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 06.05.2014 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www.paliatywna.suwalki.pl

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Kryteria oceny oferty 100% cena

            Wymagania minimalne – posiadanie kursu podstawowego z zakresu opieki paliatywnej

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach