Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

Historia powstania
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach

 

Ø Dnia 20 lipca 1992r Sąd Wojewódzki w Suwałkach zarejestrował Towarzystwo Opieki Hospicyjnej/Paliatywnej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 4 w Suwałkach.

Ø 02 listopada 1995 r zostało podpisane przez Wojewodę Suwalskiego Zarządzenie Nr 120 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach.
Jednostka powstała na bazie Towarzystwa Opieki Hospicyjnej/Paliatywnej. Rozszerzono działalność zakładu o teren Pisza i Giżycka.

Ø 22 sierpnia 1999 r. Wojewódzki Zespół Opieki Paliatywnej zostaje przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.
W międzyczasie jednostki terenowe Zespołu w Piszu i Giżycku usamodzielniły się, powołano natomiast do życia oddział terenowy w Augustowie, który z powodzeniem funkcjonuje do dziś.Charakterystyka
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach

1. Rys historyczny

W 1993 r w Suwałkach utworzono Towarzystwo Opieki Hospicyjnej/Paliatywnej. Celem organizacji było niesienie pomocy medycznej, socjalnej, psychologicznej osobom znajdującym sie w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Pracownicy medyczni wykonywali swoja pracę na zasadach wolontariatu. W związku z dużymi kłopotami finansowymi postanowiono z dniem 01.01.1996 r. przekształcić Towarzystwo w Wojewódzki Zespół Opieki Paliatywnej podlegający Wojewodzie Suwalskiemu, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Suwalskiego 120/95 z dnia 2 listopada 1995 r. Zapewniało to możliwość korzystania z budżetu Wojewody oraz wykonywanie systematycznej opieki medycznej na rzecz chorych. Wojewódzki Zespół Opieki Paliatywnej prawie jednocześnie z chwilą powstania utworzył terenowe oddziały w Giżycku oraz w Piszu. Pozwoliło to na objęcie domowa opieka palitywną większej części byłego województwa suwalskiego.

W związku z wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz powstaniem Kas Chorych zaistniała konieczność przekształcenia WZOP w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej (Zarządzenie Nr 117/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 19 października 1998 r.) w Suwałkach 20 września 1998 r. podległy Wojewodzie Suwalskiemu, natomiast z chwilą utworzenia nowego podziału administracyjnego Zakład stał się jednostką organizacyjną Województwa Podlaskiego.

W 2000 r. usamodzielnił się terenowy oddział domowej opieki paliatywnej w Piszu, natomiast w 2002 r. terenowy oddział w Giżycku.W 2000 r. utworzono terenowy oddział w Augustowie, ze względu na dużą liczbę chorych z tego terenu zgłaszających się do SP ZOP w Suwałkach.


 

2. Stan aktualny

W chwili obecnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach posiada osobowość prawną, obejmuje swoim działaniem województwo podlaskie oraz część województwa warmińsko-mazurskiego.

Nadrzędnym celem działania zakładu jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin, prowadzenie działalności polegającej na kompleksowym oddziaływaniu na chorego w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz chorującego na choroby przewlekłe, leczenie bólu, prowadzenie rehabilitacji leczniczej, sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad obłożnie i przewlekle chorym.


 

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

 • udzielanie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich w domu chorego,
 • udzielanie pomocy chorym i ich rodzinom przez zespół wsparcia: fizjoterapeutów, psychologów, duchownych i wolontariuszy,
 • prowadzenie poradnictwa w sprawach socjalno-bytowych dla osób pozostających pod opieką Zespołu, współpraca z właściwymi placówkami pomocy społecznej,
 • wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego w domu,
 • pomoc rodzinom osieroconym przez organizowanie grup wsparcia,
 • prowadzenie edukacji z zakresu opieki paliatywnej dla rodzin i personelu medycznego,
 • udzielanie konsultacji zakładom służby zdrowia w zakresie opieki nad chorym umierającym,
 • nadzór nad terenowymi oddziałami wchodzącymi w skład Zakładu,
 • udzielanie porad choremu będącemu w terminalnym okresie innych chorób niż nowotworowe. 

W skład zakładu wchodzą :

 1. Hospicjum Stacjonarne,
 2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
 3. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach,
 4. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie,
 5. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi,
 6. Opieka Domowa nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie,
 7. Opieka Domowa nad Dziećmi Wentylowanymi Mechanicznie,
 8. Dział administracyjny.

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach