Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

Historia powstania
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach

 

Ø Dnia 20 lipca 1992r Sąd Wojewódzki w Suwałkach zarejestrował Towarzystwo Opieki Hospicyjnej/Paliatywnej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 4 w Suwałkach.

Ø 02 listopada 1995 r zostało podpisane przez Wojewodę Suwalskiego Zarządzenie Nr 120 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach.
Jednostka powstała na bazie Towarzystwa Opieki Hospicyjnej/Paliatywnej. Rozszerzono działalność zakładu o teren Pisza i Giżycka.

Ø 22 sierpnia 1999 r. Wojewódzki Zespół Opieki Paliatywnej zostaje przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.
W międzyczasie jednostki terenowe Zespołu w Piszu i Giżycku usamodzielniły się, powołano natomiast do życia oddział terenowy w Augustowie, który z powodzeniem funkcjonuje do dziś.Charakterystyka
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach

1. Rys historyczny

W 1993 r w Suwałkach utworzono Towarzystwo Opieki Hospicyjnej/Paliatywnej. Celem organizacji było niesienie pomocy medycznej, socjalnej, psychologicznej osobom znajdującym sie w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Pracownicy medyczni wykonywali swoja pracę na zasadach wolontariatu. W związku z dużymi kłopotami finansowymi postanowiono z dniem 01.01.1996 r. przekształcić Towarzystwo w Wojewódzki Zespół Opieki Paliatywnej podlegający Wojewodzie Suwalskiemu, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Suwalskiego 120/95 z dnia 2 listopada 1995 r. Zapewniało to możliwość korzystania z budżetu Wojewody oraz wykonywanie systematycznej opieki medycznej na rzecz chorych. Wojewódzki Zespół Opieki Paliatywnej prawie jednocześnie z chwilą powstania utworzył terenowe oddziały w Giżycku oraz w Piszu. Pozwoliło to na objęcie domowa opieka palitywną większej części byłego województwa suwalskiego.

W związku z wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz powstaniem Kas Chorych zaistniała konieczność przekształcenia WZOP w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej (Zarządzenie Nr 117/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 19 października 1998 r.) w Suwałkach 20 września 1998 r. podległy Wojewodzie Suwalskiemu, natomiast z chwilą utworzenia nowego podziału administracyjnego Zakład stał się jednostką organizacyjną Województwa Podlaskiego.

W 2000 r. usamodzielnił się terenowy oddział domowej opieki paliatywnej w Piszu, natomiast w 2002 r. terenowy oddział w Giżycku.W 2000 r. utworzono terenowy oddział w Augustowie, ze względu na dużą liczbę chorych z tego terenu zgłaszających się do SP ZOP w Suwałkach.


 

2. Stan aktualny

W chwili obecnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach posiada osobowość prawną, obejmuje swoim działaniem województwo podlaskie oraz część województwa warmińsko-mazurskiego.

Nadrzędnym celem działania zakładu jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin, prowadzenie działalności polegającej na kompleksowym oddziaływaniu na chorego w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz chorującego na choroby przewlekłe, leczenie bólu, prowadzenie rehabilitacji leczniczej, sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad obłożnie i przewlekle chorym.


 

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

 • udzielanie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich w domu chorego,
 • udzielanie pomocy chorym i ich rodzinom przez zespół wsparcia: fizjoterapeutów, psychologów, duchownych i wolontariuszy,
 • prowadzenie poradnictwa w sprawach socjalno-bytowych dla osób pozostających pod opieką Zespołu, współpraca z właściwymi placówkami pomocy społecznej,
 • wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego w domu,
 • pomoc rodzinom osieroconym przez organizowanie grup wsparcia,
 • prowadzenie edukacji z zakresu opieki paliatywnej dla rodzin i personelu medycznego,
 • udzielanie konsultacji zakładom służby zdrowia w zakresie opieki nad chorym umierającym,
 • nadzór nad terenowymi oddziałami wchodzącymi w skład Zakładu,
 • udzielanie porad choremu będącemu w terminalnym okresie innych chorób niż nowotworowe. 

W skład zakładu wchodzą :

 1. Hospicjum Stacjonarne,
 2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
 3. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach,
 4. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Augustowie,
 5. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi,
 6. Opieka Domowa nad Pacjentami Wentylowanymi Mechanicznie,
 7. Opieka Domowa nad Dziećmi Wentylowanymi Mechanicznie,
 8. Dział administracyjny.