Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

 

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO  

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013"

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU PODLASIA.

 

 

W dniu 28 października 2008 roku Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt: "Godne życie, godne umierania - poprawa dostępności opieki paliatywnej poprzez wyposażenie SP ZOP w Suwałkach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej: Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.

 

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach mający na celu podniesienie jakości oraz dostępności świadczeń w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 056 110,91 PLN, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 731 356,71 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 658 221,00 PLN - 90% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt jest współfinansowany w 10% kosztów kwalifikowalnych z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 731 356,71 PLN.