Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poprzednia wersja pod tym linkiem

PORTAL PACJENTA

Aktualności

O programie

Nasz projekt

Wdrażanie

Rezultaty

Galeria

  1. Wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

  2. Tytuł projektu: „Hospicjum – drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach”. Numer: 057/07/13

  3. Kwota dofinansowania z MF EOG/NMF: 1 347319  PLN
  4. Zakres tematyczny:  b) Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych;

a) Grupy docelowe: Grupą docelową bezpośrednią jest SP ZOP w Suwałkach, jako Wnioskodawca niniejszej inwestycji. Grupami docelowymi pośrednimi (beneficjenci końcowi) działań projektowych niniejszej inwestycji są:

  • pacjenci SP ZOP w Suwałkach, zatem osoby w terminalnym stanie lub też chorujący na choroby przewlekle, obłożnie chorzy przebywający w Hospicjum Stacjonarnym, w  Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym lub też objęci opieka domową zarówno paliatywną jak i długoterminową. Niesamodzielność rozpatrywana jest w kontekście niezdolności do samodzielnej egzystencji wynikającej z przewlekłej choroby pacjenta.

  • rodziny pacjentów, szczególnie w przypadku domowej opieki paliatywnej uzyskają duże wsparcie spowodowane zwiększeniem ilości aparatury medycznej oraz wiedzy i kompetencji personelu medycznego,

  •  personel administracyjny i medyczny, który podniesie swoją wiedzę i kompetencje, ale otrzyma również możliwość skorzystania z najnowszej aparatury medycznej w trakcie opieki nad chorymi,

  • społeczeństwo regionu, które zostanie poinformowane o problematyce opieki paliatywnej oraz przekazana im będzie wiedza na ten temat w trakcie imprezy plenerowej.

b) Miejsce występowania problemu

 

Głównymi problemami w zakresie ochrony zdrowia zdiagnozowanymi w regionie i wskazanymi jako podstawowe do rozwiązania są: 1)wzrastająca liczba chorych w województwie podlaskim wymagających opieki paliatywnej i długoterminowej oraz związana z tym niedostateczna ilość miejsc w zakładach opieki paliatywnej i długoterminowej, a także braki sprzętu medyczno-diagnostycznego, 2)niedostateczna wiedza dotycząca medycyny paliatywnej i opieki długoterminowej wśród personelu medycznego i społeczeństwa

 

Wskazane problemy dotyczą całego kraju, ale z uwagi na dysproporcje w finansowaniu opieki paliatywnej i długoterminowej są dotkliwie odczuwalne w województwie podlaskim, zatem również u Wnioskodawcy i na obszarze jego działania. Jest to obszar terenów wiejskich i średniego miasta.

 

c) Działania planowane do realizacji

W związku z tym, iż w SP ZOP w Suwałkach powstaje nowy budynek z przeznaczeniem na zwiększenie liczby łóżek stacjonarnej opieki paliatywnej i długoterminowej w ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano zakup wyposażenia medycznego, aparatury i sprzętu diagnostyczno-terapeutyczny stosowany w trakcie wizyt domowych u pacjentów oraz stacjonarnie. W ramach części nieinwestycyjnej projektu przewidziano poniesienie kosztów na szkolenia, kursy kwalifikacyjne oraz studia podyplomowe.

 

Koszty zarządzania – 100 200 PLN, Informacja i promocja – 41 071 PLN, Rezerwa – 50 000 PLN, Zakup wyposażenia i sprzętu – 1 232 040 PLN, Szkolenia – 356 503 PLN

 

d) Najważniejsze elementy części inwestycyjnej oraz wykaz sprzętu: W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano zakup wyposażenia medycznego (łóżek, materacy, szafek przyłóżkowych, podnośników sufitowych, nosideł). Dodatkowo dokupiona zostanie aparatura i sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny (respiratory, koncentratory tlenu, pusoksymetry, densytometr, zestaw NPWT, USG przenośne, aparat do masażu uciskowego). Koszty jednostkowe nie przekraczają 500 tys. PLN

 

e) Wskaźniki obligatoryjne

Wskaźniki dodatkowe

1. Liczba pacjentów korzystających z poprawy usług zdrowotnych

419 osób  w 2016 r.

2. Liczba badań wykonanych zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną

90 szt. w 2015 r.

3. Liczba sesji szkoleniowych dla personelu medycznego

11 szt. w 2015 r.

4. Liczba mieszkańców regionu, którzy podnieśli swoją wiedzę i umiejętności w zakresie opieki paliatywnej i długoterminowej

500 osób w 2015 r.

 

3. Liczba przeszkolonego personelu medycznego

41 osób w 2015 r.

1. Liczba zakupionego wyposażenia medycznego

79 szt. w 2014 r.

2. Liczba zakupionego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego

34 szt. w 2014 r.

4.Liczba pielęgniarek, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z opieki paliatywnej/opieki długoterminowej

5 osób w 2015 r.

 

-

-

5. Liczba osób, które ukończyły studia podyplomowe

2 osoby w 2015 r.

-

-

6. Liczba wydarzeń informacyjno-promocyjnych dotyczących tematyki opieki paliatywnej i długoterminowej

2 szt. w 2015 r.

 

Fundusze norweskie - nasz projekt